نویسنده = ایرج مهرگان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روابط فیلوژنتیک تعدادی از ژنوتیپ‌های مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-59

10.22084/ab.2016.1789

هاجر بخشی پور میانده؛ بهروز گلعین؛ ایرج مهرگان؛ سارا سعادتمند