نویسنده = احمد اسماعیلی
تعداد مقالات: 5
1. بهینه‌سازی متغیرهای انتقال ژن توسط تفنگ ژنی با انتقال ژن کدکننده‌ی موتان‌سوکراز (gtfI) به نیشکر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-33

مریم احمدی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ بیژن باجلان


2. مقایسه دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم در تولید برگ‌های حاوی پایه جوانه در چغندرقند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-92

رضا شرفی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی


3. بررسی تأثیر هورمون و کانامایسین روی کالوس‌های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

زیبا نظری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ علیرضا زبرجدی


4. بررسی روابط ژنتیکی توده‌های آویشن به‌وسیله نشانگر DNA چندشکل تکثیرشده تصادفی (RAPD)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-35

سیدمحمود ضابطی؛ احمد اسماعیلی؛ هادی احمدی