نویسنده = رضا درویش زاده
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی QTLs مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی در توتون شرقی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-19

فرامرز هوشیاردل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی


2. مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با خصوصیات دانه در ژنوم آفتابگردان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-72

نادر عیوض نژاد حافظ؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ محمد مقدم؛ هاشم هادی؛ مهدی رحیمی