کلیدواژه‌ها = تجزیه پروتئوم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی الکتروفورز دو بعدی ریشه‌ی کلزای تلقیح شده با باکتری Pseudomonas fluorescens FY32 تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-104

پویا مطیع نوع پرور؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده؛ ابراهیم دورانی علیایی