کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 13
3. الگوی توزیع و چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون‌ها در جمعیت‌های Linum austriacum L.

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-61

حسین عباسی هولاسو؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ ایرج برنوسی


4. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-43

سارا صفری؛ علی اشرف مهرابی


5. شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Botrytis cinerea عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی در استان کردستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-10

ساقی یونسی بانه؛ محمد جواد سلیمانی؛ دوستمراد ظفری؛ بهمن بهرام نژاد


6. مطالعه تنوع آللی جایگاه‌ژنی GLU-B1 در برخی از گندم‌های دوروم ایران با استفاده از نشانگر ‌STS

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-25

الهام صبوری رباط؛ محمود سلوکی؛ مسیح فروتن


7. ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-48

دینا کبریایی؛ محمدحسین رضادوست؛ مجتبی کردرستمی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی


9. بررسی تنوع ژنتیکی سیب¬های بومی ایران با استفاده از نشانگر SSR

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 27-34

جواد فرخی؛ لطفعلی ناصری


11. بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ¬های کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-57

مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی


12. ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون اکوتیپ‌های یونجه (Medicago sativa L.)با نشانگرهای RAPD

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-37

حسن منیری‌فر؛ احمد رزبان؛ مصطفی ولیزاده؛ جلال صبا؛ شهین نوع پرور؛ فاطمه محمدزاده؛ مریم برقی


13. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده¬های محلی طالبی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-8

اعظم مویدی نژاد؛ احمد ارشادی؛ جهانگیر عباس کوهپایگانی؛ فرشاد دشتی