کلیدواژه‌ها = انگور
تعداد مقالات: 3
2. همسانه¬سازی مولکولی، جداسازی و توصیف یک ژن پکتات لیاز از بافت حبه انگور بی¬دانه سفید (Vitis vinifera L. cv. Bidaneh Sefid)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-34

رحیم حداد؛ سید شرف الدین موسوی؛ قاسمعلی گروسی؛ رامین حسینی؛ رضا حیدری جاپلقی


3. شناسایی، همسانه سازی و تحلیل ساختار ژن تیوردوکسین VvTrxh10) h )جدا شده از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم یاقوتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 17-26

سید شرف الدین موسوی؛ رحیم حداد؛ قاسمعلی گروسی؛ رامین حسینی