کلیدواژه‌ها = آگروباکتریوم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر هورمون و کانامایسین روی کالوس‌های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

زیبا نظری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ علیرضا زبرجدی


2. انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب (Lampyris turkestanicus) به کلزا (Brassica napus L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-16

حسین خسروی؛ مختار جلالی جواران؛ سامان حسینخانی؛ آرش رزمی


3. بررسی و بهینه¬سازی برخی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز (gusA) با واسطه آگروباکتریوم در سیب پاکوتاه (Malus domestica.Borkh var.Gami Almasi)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-15

مهدی محسنی آذر؛ سنبل ناظری؛ محمد علی ملبوبی؛ مرتضی قدیم‌زاده؛ ابوالفضل برزگری؛ علیرضا فرخزاد