موضوعات = متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی جایگاه صفات کمی تأثیرگذار بر صفات اسکلتی بر روی کروموزوم دوم بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-28

احسان نصیری فر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ مرجان احمدی


2. شناسایی نشانگرهای SNP مشترک مؤثر بر صفات وزن بدن و برخی قطعات لاشه در بلدرچین ژاپنی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-16

مینا ظهرابی؛ حسین مهربان؛ نصراله پیرانی؛ احمد احمدی؛ نرگس مداحی؛ الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل


3. مکان‌یابی QTLهای برخی از صفات رشدی در گیاهچه‌های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-44

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ محسن برین؛ علی اصغر حاتم نیا


5. شناسایی QTLs مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی در توتون شرقی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-19

فرامرز هوشیاردل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی