شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
1. مطالعه‌ی جنین‌زایی سوماتیکی و تولید بذر مصنوعی از ارقام مختلف انگور (.Vitis vinifera L)

صفحه 0-0

فرشاد فلاح؛ دانیال کهریزی؛ علیرضا زبرجدی؛ امیر ارسلان احمدی


3. بررسی تنوع اگزون 4 ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات شیر و چندقلوزایی در بزهای خلخالی

صفحه 0-0

نعمت هدایت ایوریق؛ زهرا نوروزی؛ رضا سیدشریفی؛ حسین عبدی