تعداد مقالات: 163
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده¬های محلی طالبی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-8

اعظم مویدی نژاد؛ احمد ارشادی؛ جهانگیر عباس کوهپایگانی؛ فرشاد دشتی


2. تاثیر رقم و تراکم کشت کوتیلدون بر باززایی نوساقه در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-6

دانیال کهریزی؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی رضا زبرجدی


3. مقایسه واکنش بیان ژن¬های القایی در پاسخ به تیمارهای تنش¬زا در اسفناج و کلزا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-10

سعید نواب پور؛ محمد باقر باقریه نجار؛ رحیم حداد


4. بهینه سازی کالوس¬زایی و باززایی در دو رقم اسفناج با استفاده از سه ریزنمونه¬ی مختلف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-6

مونا خیاط¬زاده؛ داریوش نباتی احمدی؛ حمید رجبی معماری؛ محمدرضا عبداللهی


6. ریزافزایی گلابی وحشی گونه‌ی Pyrus syriaca

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-8

یوسف‌علی سعادت؛ بدرالسادات موسوی؛ شیماالسادات بهشتی¬روی


8. تهیه سازه اختصاصی بذر حاوی قطعات OMEGA و SAR به منظور افزایش بیان ژن در بذر گیاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-7

مهسا مکانیک؛ خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مسعود توحیدفر


10. شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Botrytis cinerea عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی در استان کردستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-10

ساقی یونسی بانه؛ محمد جواد سلیمانی؛ دوستمراد ظفری؛ بهمن بهرام نژاد


11. بررسی تأثیر هورمون و کانامایسین روی کالوس‌های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

زیبا نظری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ علیرضا زبرجدی


12. تولید سوسپانسیون سلولی از ارقام توتون شرقی (Nicotiana tabacum) به منظور تولید لاین سلولی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-11

سعید سالاری پور؛ قاسم کریم زاده؛ احمد معینی؛ سعید ترکش اصفهانی


13. تولید گیاهان کامپوزیت در گیاه شیرین بیان) (Glycyrhiza glabra L. با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-7

خسرو پیری؛ خدیجه سپه وند؛ اصغر میرزایی‌اصل


14. بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک معمولی لوبیا در استان زنجان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-9

الهام آهنگر مقتدر؛ امید عینی گندمانی؛ رحیم احمدوند؛ عباس بهازی


15. خاموشی همزمان ژن‌های تبائین 6- O- دمتیلاز و کدئین O- دمتیلاز در گیاه دارویی شقایق با روش القاء ویروسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

پروین نوروزی مقدم؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی


16. تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از قارچ Fusarium oxysporum جدا شده از نخود (Cicer arietinum)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

افسانه قبولی؛ سهیلا میرزایی؛ مصطفی درویش نیا


17. ارزیابی توان بیوکنترل و کلنیزاسیون جدایه‌های تریکودرما بهینه‌سازی مولکولی شده در برابر بیماری رایزوکتونیایی لوبیا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

سحر محمودیان؛ محمدرضا زمانی؛ مژگان کوثری؛ مصطفی مطلبی؛ عصمت جورابچی


18. مطالعه‌ی جنین‌زایی سوماتیکی و تولید بذر مصنوعی از ارقام مختلف انگور (.Vitis vinifera L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-9

فرشاد فلاح؛ دانیال کهریزی؛ علیرضا زبرجدی؛ امیر ارسلان احمدی


19. تعیین گرده¬زای مناسب برای ارقام و ژنوتیپ¬های بادام شاهرود 12، شکوفه و سلکسیون 10-4-K با استفاده از تکثیر اختصاصی آلل¬های ناسازگاری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-15

احمد ارشادی؛ مهدی کلهری؛ علی ایمانی؛ بابک ولیزاده؛ فرشاد دشتی


20. بررسی و بهینه¬سازی برخی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز (gusA) با واسطه آگروباکتریوم در سیب پاکوتاه (Malus domestica.Borkh var.Gami Almasi)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-15

مهدی محسنی آذر؛ سنبل ناظری؛ محمد علی ملبوبی؛ مرتضی قدیم‌زاده؛ ابوالفضل برزگری؛ علیرضا فرخزاد


21. استفاده از تکنیک PCR آشیانه¬ای برای ردیابی سریع قارچ Rosellinia necatrix عامل پوسیدگی سفید ریشه درختان از خاک و ریشه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 9-15

سید مرتضی محمدی میمند؛ بهرام شریف نبی؛ مسعود بهار


22. انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب (Lampyris turkestanicus) به کلزا (Brassica napus L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-16

حسین خسروی؛ مختار جلالی جواران؛ سامان حسینخانی؛ آرش رزمی


23. بررسی میزان بیان تعدادی از ژن¬های مؤثر در دفاع بر علیه کنه دولکه¬ایTetranychus urticae, در چند ژنوتیپ لوبیا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-16

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین¬زاده؛ هوشنگ علیزاده؛ حسن سلطانلو


24. تولید جنیــن های ســـوماتیکی در اندام های مختــلف دو رقــم نخــود زراعـی (Cicer arietinum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-16

علی اکبر مظفری؛ کژال کمانگر؛ لیا شوشتری


25. تأثیر محیط‌کشت، قند و تنطیم‌کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی پایه رویشی سنت‌جولین A (Prunus domestica spp. Insititia)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-18

امید استاد شریف؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ اسماعیل نظامی