دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. ارزیابی تنوع بیان پروتئین‌های محورجنین در دو رقم برنج با استفاده از الکتروفورز دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22084/ab.2020.18624.1404

مهدی کاکایی


مقاله پژوهشی

2. مدل‌سازی برهمکنش نوکلئوکپسید پروتئین نوترکیب عامل اصلی بیماری موزائیک انجیر، با آنتی بادی مونوکلونال به روش‌های In silico

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22084/ab.2018.17267.1387

مرتضی شاه میرزائی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمدرضا صفر نژاد؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ توفیک البیانو


3. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات مس سنتز شده با عصاره سماق و نانوکامپوزیت مس-کیتوزان علیه برخی از باکتری‌های بیمارگر گیاهی در آزمایشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22084/ab.2020.19130.1410

فاطمه شهریاری؛ زهرا ربیعی؛ سمیه صدیقیان


علمی - پژوهشی

4. بررسی تنوع ژنتیکی بینارقام تجاری و ژنوتیپ‌های ناشناخته مرکبات مقاوم به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22084/ab.2020.13917.1350

زینب خزائی کوهپر؛ پونه صالح نیا؛ بهروز گلعین


5. ارزیابی بیان ژن های انتقال دهنده نیتروژن در ریشه گندم و برخی صفات مرتبط درشرایط تنش خشکی و کاربرد کود ازته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22084/ab.2020.19514.1412

سعید نواب پور؛ حوریه نجفی


6. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22084/ab.2019.17227.1386

زهرا جهانتیغ حقیقی؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


7. تجمع زودهنگام رونوشت ژن‌های پراکسیداز و پلی‌فنول اکسیداز در پاسخ به آلودگی قارچ فوزاریوم در لاین‌ مقاوم ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22084/ab.2020.15674.1372

سید افشین مساوات؛ حجت اله مظاهری لقب؛ حسن سلطانلو


8. ردیابی ویروس رگه ای توتون در مزارع سویای شمال ایران و ارزیابی واکنش ارقام سویا به ویروس در شرایط طبیعی مزرعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22084/ab.2019.19640.1414

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمدرضا صفر نژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


9. بررسی اثر یک آنزیم کیتیناز کایمر روی مرحله لاروی پروانه بید آرد (Ephestia kuehniella Zell.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22084/ab.2020.18255.1401

عطیه عطائی؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ محبوبه ضیائی؛ زهرا مقدسی جهرمی؛ جلال شیرازی


مقاله پژوهشی

10. بررسی تنوع ژنتیکی و مورفو- فیزیولوژیکی تحمل خشکی در کلزا (Brassica napus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22084/ab.2020.20598.1424

امید سفالیان؛ سارا مطلبی نیا؛ علی اصغری؛ علی رسول زاده؛ بهرام فتحی آچاچلویی