بررسی تنوع اگزون 4 ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات شیر و چندقلوزایی در بزهای خلخالی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22084/ab.2018.14190.1355

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی در ژن هورمون رشد و ارتباط آن با تولید شیر و چندقلوزایی در 120 رأس از بزهای شیری خلخالی انجام گرفت. برای انجام این مطالعه از روش PCR-SSCP جهت شناسایی الگوهای مختلف و توالی‌یابی جایگاه موردنظر استفاده شد. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی 4 الگوی مختلف در اگزون 4 ژن هورمون رشد گردید که با بررسی توالی‌‌های حاصل از الگوهای مختلف منجر به شناسایی پنج جهش شد که ایجادکننده 4 هاپلوتیپ I، II، III و IV با فراوانی به‌ترتیب 24/0، 46/0، 17/0 و 13/0 بود. آنالیز ارتباط اثر هاپلوتیپ‌های شناسایی شده با صفات تولیدی نشان داد که هاپلوتیپ­های مختلف تأثیر معنی‌داری بر صفات میزان تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین داشته (p<0.05) در‌حالی‌که تأثیری بر روی صفات  درصد لاکتوز و میزان مواد جامد شیر نداشت. هم‌چنین تنوع نوکلئوتیدی و هاپلوتیپی شناسایی شده باعث ایجاد واریانس در صفت چندقلوزایی می‌شود به‌طوری‌که حیوانات با هاپلوتیپ II بیش‌ترین میزان چندقلوزایی (159/2) و هاپلوتیپ IV کم‌ترین میزان چندقلوزایی (40/1) را داشتند. نتایج نشان می‌دهد که هاپلوتیپ II برای صفت چندقلوزایی و هاپلوتیپ‌های I، II و IV برای صفات تولید شیر و ترکیبات آن می‌تواند یک نشانگر ژنتیکی مناسب به‌شمار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Diversity in Exon 4 of Growth Hormone Gene and Relationship with Milk traits and Litter Size in Khalkhali Goats

نویسندگان [English]

  • Nemat Hedayat Evrigh 1
  • Zahra Norouzi 2
  • Reza Seyed Sharifi 1
  • Hossein Abdi 1
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resource, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resource, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This study was performed to investigate genetic variation of growth hormone gene and association analysis on important traits in Khalkhali dairy goats. PCR-SSCP method and Sanger sequencing were used for genotyping. In total, four different Polymorphic SSCP patterns were detected in the amplified region that leads to identify 5 mutations in exon 4 of growth hormone gene. In total we observed four haplotypes that were related to the polymorphic patterns. The frequency of haplotypes I, II, III and IV were 0.24, 0.46, 0.17 and 0.13, respectively. The results showed significant effect of   haplotypes on milk yield, milk fat and protein percentage of Khalkhali goat (p<0.05), but there is no association with milk lactose and solid matter percentage (p<0.05). Variations observed in this study made effective difference in litter size. Animals with haplotype II showed the most litter size with 2.159 kids in average and haplotype IV has the lowest with 1.40 kids per animal. The results of this study indicated that haplotype II (for litter size) and haplotypes IV, II, I (for milk yield and milk composition) could be considered as a marker in marker-assisted selection for improving the traits in khalkhali goats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haplotype
  • Growth hormone gene
  • Milk traits
  • Litter size
  • Khalkhali goats