بر اساس نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار
 • آشنایی، مهناز [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آهمند، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • آهنگر مقتدر، الهام [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • آئینی، میلاد [1] دانشجوی دکتری بخش گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان

ا

 • ابوالحسنی، امیر [1] دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • احسانپور، علی اکبر [1] استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • احمدی، احمد [1] استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • احمدی، احمد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • احمدی، الهه [1] کارشناس‌ارشد جنگلداری گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • احمدی، امیر ارسلان [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • احمدی، مرجان [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • احمدی، مریم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • احمدی، هادی [1] استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • احمدی خواه، اسدالله [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران
 • احمدی خواه، اسدالله [1] استادیار گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران
 • احمدی‌خواه، اسدالله [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • احمدی‌خواه، اسدالله [1] دانشیار گروه زیست فناوری، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران
 • احمدوند، رحیم [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • ارجمندیان، امیر [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، همدان
 • ارشادی، احمد [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ارشادی، احمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان
 • ارشادی، احمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • ایزانلو، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • ازغندی، مرجان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • استاد شریف، امید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • اسدی، نعمت الله [1] محقق بخش بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • اسدپور اوصالو، یوسفعلی [1] اسـتادیار، بخش زیست فناوری مـرکز تحقـیقـات آرتمیای کشـور، مؤسـسه تحقیقات علوم شـیـلاتی کشور، سـازمـان تحقیـقات، آمـوزش و ترویج کـشاورزی، ایران
 • اسفندیاری، سمیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • اسماعیلی، احمد [1] استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • اسماعیلی، احمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • اسماعیلی، احمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار و مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • اسماعیلی زاده، علی [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • اسمعیلی زاده کشکوئیه، علی [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • اشرفی، محسن [1] دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • اصفهانی، کسری [1] استادیار گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • اعتباری، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • افراز، فضل اله [1] استادیار بخش ژنتیک و اصلاح نژاد مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • افشاری، فرزاد [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، کرج
 • افشاری، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زیست‌شناسی و علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان
 • ایمانی، علی [1] استادیار بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • ایمانی، علی [1] دانشیار بخش باغبانی،موسسه اصلاح، تهیه نهال و بذر کرج
 • امتی، فرخنده [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، شاهرود
 • امیری فهلیانی، رضا [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • امینی زاده، مریم [1] کارشناس ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
 • انصاری دزفولی، احسان [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

ب

 • بابایی زاد، ولی الله [1] استادیاران حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • بابائی، قباد [1] پژوهشگر بخش بیماری‌های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد، شهرکرد
 • بابائیان جلودار، نادعلی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • بیات شاه‌پرست، فرشته [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • باجلان، بیژن [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • باقری، خدیجه [1] استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان
 • باقری، عبدالرضا [1] استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • باقری، عبدالرضا [1] استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • باقری، عزیز [1] مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان همدان
 • باقری، هدایت [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • باقرآبادی، شیما [1] دانش‌آموخته بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • باقریه نجار، محمد باقر [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • بختیار، زیبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • بختیاریان، سحر [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • بخشی پور میانده، هاجر [1] مربی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • بخشی خانیکی، غلامرضا [1] عضو هیئت علمی
 • برزگری، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • برقی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه زابل
 • برین، محسن [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • برنوسی، ایرج [1] دانشیاران گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • برنوسی، ایرج [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • بلندی، احمد رضا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • بندیکسن، کریستین [1] استاد گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و کشاورزی، دانشگاه آرهوس، دانمارک
 • بنده حق، علی [1] دانشیار، گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • بهادر، محمود [1] کارشناس، شرکت سینا ریز تِک، همدان
 • بهار، مسعود [1] دانشیار بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
 • بهارلوئی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • بهازی، عباس [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان، زنجان
 • بهرام¬نژاد، بهمن [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • بهرام نژاد، بهمن [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • بهرام نژاد، بهمن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • بهرامی نژاد، صحبت [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • بهزادمند، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • بهشتی¬روی، شیماالسادات [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی¬سینا

پ

 • پارسا، سهیل [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • پاکدل، عباس [1] دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • پاکدل، عباس [1] دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • پاکدل، عباس [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • پیری، خسرو [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • پیری، خسرو [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • پیرانی، نصرالله [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • پیرانی، نصراله [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • پیرخضرانیان، زانا [1] دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • پروندی، مژگان [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • پیشه ور، شهرام [1] کارشناس حفظ نباتات، مدیریت حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
 • پهلوانی، سمیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • پهلوانی، محمدهادی [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • پهلوانی، محمد هادی [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • پورسیدی، شهرام [1] دانشیار اصلاح نباتات، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • پورعابد، احسان [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی سامانه‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج

ت

ج

 • جعفری، عادل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • جعفری، مراد [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • جلالی جواران، مختار [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جلالی جواران، مختار [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • جلالی جواران، مختار [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 • جلالی جواران، مختار [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • جلیلی¬مرندی، رسول [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • جلیلوند، حمید [1] دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جوادی مجد، داوود [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، گیلان
 • جورابچی، عصمت [1] کارشناس ارشد بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چ

 • چقاکبودی، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • چقامیرزا، کیانوش [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • چمنی، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • چهری، خسرو [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • چهری، خسرو [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

ح

 • حاتم سروری، کورش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • حاتمی ملکی، حمید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه
 • حاتمی ملکی، حمید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه
 • حاتم نیا، علی اصغر [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام
 • حاجی¬تقی¬لو، رامین [1] کارشناس¬ارشد باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • حبیبی، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کردستان، سنندج
 • حبیبی، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • حداد، رحیم [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • حداد، رحیم [1] استادیارگروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • حداد، رحیم [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی، قزوین
 • حداد، رحیم [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • حداد، رحیم [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • حیدریان، الهام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کردستان، سنندج، ایران
 • حیدریان، سید محمد [1] عضو هیئت علمی / سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • حیدری جاپلقی، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • حسینی، احمد [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان
 • حسینی، ثمین [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان
 • حسینی، رامین [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • حسینی، رامین [1] استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • حسینی، رامین [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • حسینی، سید محمد [1] دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • حسین پور، آرش [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران
 • حسینخانی، سامان [1] دانشیار گروه بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسین¬زاده، عبدالهادی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حسین زاده، محمدرضا [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد
 • حسینی نصر، سید محمد [1] استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حفیظی، بهاره [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار، مشهد
 • حمیدی، حسن [1] محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • حمیداوغلی، یوسف [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • حمزه‌ئی، جواد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

خ

 • خادمی، میترا [1] دانشجوی کارشناسی¬ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم¬آباد
 • خیاط¬زاده، مونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • خانزاده، محمد [1] استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان
 • خاوری خراسانی، سعید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • خدایی، لیلا [1] دانشجوی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران
 • خداکرمیان، غلام [1] استاد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • خداکرمیان، غلام [1] دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • خداکرمیان، غلام [1] استاد بیماری‌شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • خداکرمیان، نسیم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم‌ باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • خدائی، لیلا [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • خرازی، سیده مهدیه [1] دانشجوی دکتری،گروه علوم‌ باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • خرازی، سیده مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خسروی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس
 • خسروی، مهدی [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشمر ، کاشمر
 • خضری، غفار [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

د

 • دادرس، احمد رضا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • داودی، زهره [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان
 • دریانی، پریسا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیاران گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • درویش زاده، رضا [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • درویش زاده، رضا [1] استاد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • درویش نیا، مصطفی [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • درویش نیا، مصطفی [1] دانشیار بیماریشناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • دشتی، حسین [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان
 • دشتی، فرشاد [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • دشتی، فرشاد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان
 • دلیرصفت، سید بنیامین [1] محقق گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • دلفاردی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان
 • دیناری، علی [1] دانشجوی دکترایِ گروه نانو بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران
 • دهداری، مسعود [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • دهداری، مسعود [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • دهقان، الهام [1] مربی پژوهشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان
 • دورانی علیایی، ابراهیم [1] دانشیار، گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • دولتی بانه، حامد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه

ذ

 • ذاکر، مسعود [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، شاهرود

ر

 • ریاحی مدوار، علی [1] استادیار بیوشیمی، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • ریاحی مدوار، علی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • راه پیما، سارا السادات [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 • رجبی معماری، حمید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • رحیمی، مهدی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • رحیمی، مهدی [1] مربی هنرستان کشاورزی شهید دکتر بهشتی ارومیه، ارومیه
 • رحیم ملک، مهدی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی، اصفهان
 • رحیم ملک، مهدی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رخشنده رو، فرشاد [1] استادیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • رخشنده رو، فرشاد [1] استادیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رزاقی، پریسا [1] فارغ¬التحصیل کارشناسی ارشد بیماری¬شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • رزبان، احمد [1] کارشناس محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی، تبریز
 • رزمی، آرش [1] دان آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 • رزمی، شهلا [1] دانشجویان دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • رستم¬زاده، جلال [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • رسولی، موسی [1] استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر
 • رسولنیا، عبدالرحمان [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
 • رشیدی، امیر [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • رضادوست، محمدحسین [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • رضائی بیرامی، حسن [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاوزی، دانشگاه تبریز. تبریز
 • رضوان نژاد، الهام [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • رمضانی، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • رمضانپور، ساناز [1] دانشیاران گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان
 • روحی، وحید [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

ز

 • زارع، ناصر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • زارعی، بتول [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • زبرجدی، علی رضا [1] استادیارگروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکاه رازی، کرمانشاه
 • زبرجدی، علیرضا [1] استادیار گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • زبرجدی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • زبرجدی، علیرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات و عضو پژوهشکده بیوتکنولوژی مقاومت به تنش¬های محیطی، دانشگاه رازی
 • زبرجدی، علیرضا [1] دانشیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • زبرجدی، علیرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زرین، سیده مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • زکی زاده، هدایت [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • زمانی، ذبیح الله [1] استاد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • زمانی، ذبیح اله [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • زمانی، محمدرضا [1] استاد بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • زمانی، محمدرضا [1] استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • زینل زاده تبریزی، حسین [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران

س

 • سالاری، محمد [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • سالاری پور، سعید [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • سیاهپوش، سارا [1] دانشجوی دکتری بیماریشناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • سپهری کیا، سعیده [1] مربی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل
 • سپه وند، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • سیدی، سید مهدی [1] استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • سیدشریفی، رضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سراج زاده، نگار [1] دانشجوی سابق بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • سعادت، یوسف علی [1] عضو هیئت علمی
 • سعادت، یوسف‌علی [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز
 • سعادتمند، سارا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • سعیدی، ایرج [1] دانشجوی سابق
 • سیفی، طیب [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه باکتری‌شناسی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • سلطانلو، حسن [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • سلیمانی، محمد جواد [1] . دانشیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • سلیمانی، محمد جواد [1] دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • سلمانیان، علی هاتف [1] استاد گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • سلمانیان، علی هاتف [2] دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن¬آوری، تهران
 • سلمانیان، علی هاتف [1] دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن¬آوری، تهران
 • سلیمانی زاده، مژگان [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • سلوکی، محمود [1] دانشیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • سهی، نداالسادات [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

ش

 • شازده احمدی، مرضیه [1] محقق بخش بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، بهشهر، مازندران
 • شبر، زهرا سادات [1] استادیار ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 • شبر، زهرا سادات [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی سامانه‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 • شجائیان، هدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • شیخ زاده مصدق، پریسا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • شیران، بهروز [1] استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • شرربار، هدیه [1] دانش‌آموخته کارشناسیارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • شرفی، رضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • شریفی، احمد [1] عضو هیات علمی گروه کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان جهاد دانشگاهی مشهد
 • شریفی، احمد [1] عضو هیات علمی گروه کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد
 • شریفی، شیرین [1] کارشناس بخش پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • شریفی سیرچی، غلام¬رضا [1] استادیار بخش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • شریف نبی، بهرام [1] دانشیار بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
 • شمس بخش، مسعود [1] دانشیار گروه بیماری‌شناسی‌گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • شمس بخش، مسعود [1] دانشیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • شمس بخش، مسعود [1] ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ، تهران
 • شهبازی، سمیرا [1] استادیار گروه گیاهپزشکی و نگهداری مواد غذایی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج، ایران
 • شهبازی، سمیرا [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی و نگهداری مواد غذایی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج، ایران
 • شهیدی بنجار، غلام¬حسین [1] استاد بخش مهندسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • شوشتری، لیا [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه

ص

 • صالحی جوزانی، غلامرضا [1] استاد پژوهش، بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران
 • صبا، جلال [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • صباغ، سیدکاظم [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • صباغ، سید کاظم [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه یزد، یزد
 • صباغ، سید کاظم [1] استادیار گروه گیاه‌پزشکی و پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گلستان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • صبوری رباط، الهام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان
 • صداقتی، بهنام [1] دانشجوی دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • صداقت¬فر، عزت¬اله [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
 • صدیقی دهکردی، فریده [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • صفایی، ناصر [1] دانشیار گروه بیماری‌شناسی‌گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • صفدری شاهرودی، مریم [1] دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • صفری، سارا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام
 • صفری، محمد حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • صلواتی میبدی، محمدرضا [1] معاون پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، بهشهر، مازندران

ض

 • ضابطی، سیدمحمود [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گرایش اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

ط

 • طالبی، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • طالعی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج
 • طاهری، پریسا [1] دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • طاهری، زهره [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زیست‌شناسی و علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان
 • طباطبایی پور، سیده نسیم [1] دانش آموخته‌یِ کارشناسی ارشدِ گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران، تهران
 • طریقی، سعید [1] دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • طهماسبی، زهرا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • طهمورث پور، مجتبی [1] استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

ظ

 • ظفری، دوستمراد [1] دانشیار گروه گیاه¬پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • ظفری، دوستمراد [1] . دانشیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • ظفری، دوستمراد [1] دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • ظفری، دوستمراد [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • ظهرابی، مینا [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

ع

 • عبادی، علی [1] استاد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عباسی، سعید [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • عباس کوهپایگانی، جهانگیر [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • عباسی هولاسو، حسین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • عبدی، حسین [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عبدالاحدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • عبداللهی، محمد [1] دانشیار نماتدشناسی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • عبداللهی، محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • عبداللهی، محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • عبداللهی، محمدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • عبداللهی، محمدرضا [1] استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان
 • عبداللهی، محمد رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • عبدالهی مندولکانی، بابک [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار، گروه علوم‌ باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • عزیزی، عثمان [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • عسکری، حامد [1] کارشناسی‌ارشد، گروه گیاهپزشکی و نگهداری مواد غذایی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج، ایران
 • عسکری، حامد [1] پژوهشگر، گروه گیاهپزشکی و نگهداری مواد غذایی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج، ایران
 • عسکری، حسین [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین،دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • عظیمی مقدم، محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • علی اصغرزاد، ناصر [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاوزی، دانشگاه تبریز. تبریز
 • علیزاده، هوشنگ [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • علی شیری، اطهر [1] دانشجوی دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علی شیری، اطهر [1] فارغ التحصیل کارشناسی‌ارشد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • علوی، نجمه السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • عینی گندمانی، امید [1] استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • عیوض نژاد حافظ، نادر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه

غ

 • غایت زمهریر، مریم [1] استادیار بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران
 • غریبی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • غزلباش، نجمه [1] دانشجویان سابق کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • غضنفری، پوریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان
 • غلامی، منصور [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

ف

 • فارسی، محمد [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • فاضلی نسب، بهمن [1] مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور ایلام، واحد بدره و دانش آموخته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران
 • فاضلی نسب، بهمن [1] مربی پژوهشی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • فاطمی اردستانی، سیده فرزانه [1] کارشناس‌ارشد اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • فتاحی مقدم، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • فتحی، علیرضا [1] استادیارِ گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز
 • فخرکاظمی، محسن [1] دانش¬آموختi کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشمر ، کاشمر
 • فرج زاده، داود [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
 • فرخی، جواد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • فرخزاد، علیرضا [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • فرهمند، اکرم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • فروتن، مسیح [1] استادیارگروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان
 • فلاح، فرشاد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فهمیده، لیلا [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • فهمیده، لیلا [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فولادوند، زیبا [1] مربی پژوهشی، پژوهشکده کشاورزی و زیست فناوری دانشگاه زابل، ایران

ق

 • قادری، محمدقادر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • قاسمی، ابوالقاسم [1] بخش بیماری¬های گیاهی موسسه بررسی آفات و بیماری¬های گیاهی وزارت جهاد کشاورزی
 • قاسمی، ابوالقاسم [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، تهران
 • قاسمیان رودسری، فروزان [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی و علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان
 • قاسمی مصرمی، آمنه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قانع گل‌محمدی، فرزان [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی سامانه‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 • قاهری، متین [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • قبادی انور، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، پردیس دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • قبولی، افسانه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • قدیم‌زاده، مرتضی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • قناد سبزواری، علیرضا [1] کارشناس ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • قناطیر، فرخ [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان

ک

 • کاتوزی، مهناز [1] کارشناس ارشد زراعت و دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات داشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • کاظمی، الهام [1] دانشجوی دکترای پژوهش محور مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه
 • کاظمی، فاطمه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد دامغان
 • کاکایی، مهدی [1] گروه علمی مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات و ژنتیک)، دانشگاه پیام نور، تهران
 • کاکایی، مهدی [1] استادیار اصلاح‌نباتات بخش کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
 • کاکایی، مهدی [1] استادیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران 4697-19395
 • کاکایی، مهدی [1] دانشجوی دوره دکتری اصلاح نباتات (ژنتیک)، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • کبریایی، دینا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • کردرستمی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 • کریم زاده، قاسم [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • کریمی فرساد، لاله [1] کارشناس پژوهشکده زیست فن¬آوری کشاورزی
 • کریمی کردستانی، زانا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • کزازی، مجید [1] استادیار حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • کلهری، مهدی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • کمانگر، کژال [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه
 • کهریزی، دانیال [1] استادیارگروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکاه رازی، کرمانشاه
 • کهریزی، دانیال [1] استادیار گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • کهریزی، دانیال [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • کهریزی، دانیال [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کهریزی، دانیال [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • کوثری، مژگان [1] استادیار بخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایران
 • کودری، نازنین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

گ

 • گیتی، مزدشت [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، همدان
 • گرایلی مرادی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • گروسی، قاسمعلی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • گروسی، قاسمعلی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • گروسی، قاسمعلی [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • گلباشی، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران
 • گلعین، بهروز [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر
 • گلمحمدی، مرتضی [1] استادیار بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات مرکبات کشور، رامسر

ل

 • لایمر، مارگیت [1] استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی وین
 • لاوا، آزاد [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • لطیف، بابک [1] دانشجویان دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

م

 • مازندرانی، ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی، اصفهان
 • مازندرانی، ابوالفضل [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • میان آبی، سجاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا ورامین، ورامین
 • مجیری، فرزانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • محسنی¬آذر، مهدی [1] کارشناس¬ارشد بیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • محسنی آذر، مهدی [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • محسن پور، مطهره [1] پژوهشگر و عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
 • محسنی عراقی، ژاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • محقق دولت آبادی، مصطفی [1] استادیار ژنتیک دام، گروه علوم دام دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • محمدی، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] استاد گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • محمدی، مهدی [1] کارشناس ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • محمدآبادی، محمدرضا [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • محمدزاده، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نیاتات دانشگاه زنجان
 • محمدی شریف، محمود [1] استادیاران حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • محمدی میریک، علی اکبر [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان
 • محمدی میمند، سید مرتضی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
 • محمدهاشمی، آرزو [1] دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • محمودی، پیام [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل
 • محمودیان، سحر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • مداحی، نرگس [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • مدرسی، مصطفی [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • میرایی آشتیانی، سیدرضا [2] استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • میرایی آشتیانی، سید رضا [1] استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • میرایی آشتیانی، سید رضا [1] استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • میرابوالفتحی، منصوره [1] استاد بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران
 • میرآخورلی، ندا [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • مرادی، پژمان [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
 • مرادی، حسین [1] مربی، گروه آموزشی گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سیستان و بلوچستان
 • مرادی، سجاد [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • مرادی، فرزاد [1] مربی بخش کشاورزی، دانشگاه پیامنور، تهران 4697-19395
 • مرادیان، فاطمه [1] استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • مرادی شهربابک، محمد [2] استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • مرتضوی، راضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • مرتضوی، سید نجم الدین [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • میرجلیلی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • میرحسینی، سید ضیاالدین [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • مرحمتی، محمدرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی¬ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • مردی، محسن [1] دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج
 • مردی، محسن [1] دانشیار بخش زیست‌شناسی سامانه‌ها، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج
 • مردی، محسن [1] دانشیار پژوهشکده زیست فن¬آوری کشاورزی کرج
 • میرزایی، سهیلا [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • میرزایی اصل، اصغر [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • میرزایی اصل، اصغر [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • میرزایی‌اصل، اصغر [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • میرزایی دلبری، الهه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • میرزایی نجفقلی، حسین [1] دانشجوی دکتری گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • میرزایی نجفقلی، حسین [1] مربی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه لرستان، لرستان
 • میرزایی نجف قلی، حسین [1] مربی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان
 • میرزائی اصل، اصغر [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • میرزائی اصل، اصغر [1] دانشجوی سابق گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • مرسلی آقاجری، فریبا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • میرشمسی کاخکی، امین [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • میرعرب، مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • میره کی، کیومرث [1] دانشجویان سابق کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • مستوفی، یونس [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • مصطفایی، علی [1] استاد مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • مطیع نوع پرور، پویا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد، گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • مطلبی، مصطفی [1] استاد بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • مطلبی، مصطفی [1] استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • مطلبی آذر، علی رضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • مظاهری، مهتا [1] استادیار ژنتیک مولکولی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل
 • مظاهری لقب، حجتاله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • مظاهری لقب، حجت اله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • مظفری، علی اکبر [1] استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج
 • مظفری، علی اکبر [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • مظفری، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • معصومی، حسین [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • معصومی اصل، اسد [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • معصومی اصل، اسد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • معینی، احمد [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • معینی، احمد [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • معینی، احمد [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • معینی، احمد [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • معینی، احمد [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • مقدسی جهرمی، زهرا [1] کارشناس ارشد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • مقدم، محمد [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز
 • مکانیک، مهسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • ملبوبی، محمد علی [1] دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی تهران
 • ملکی، محمود [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • ملکی زنجانی، بهرام [1] استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان
 • منیری‌فر، حسن [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز
 • منصوری، محسن [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرمانشاه
 • مهرابی، علی اشرف [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام
 • مهرابی، علی اشرف [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام
 • مهربان، حسین [1] دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • مهربان، حسین [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • مهربانی، بیلال [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • مهربانی یگانه، حسن [1] استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • مهربانی یگانه، حسن [1] استادیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • مهربانی یگانه، حسین [1] استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • مهرگان، ایرج [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • موحدی، راحیل [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • مویدی نژاد، اعظم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان
 • موسوی، امیر [1] استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 • موسوی، امیر [1] دانشیار گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • موسوی، امیر [1] عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک، تهران
 • موسوی، بدرالسادات [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • موسوی، سید سعید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • موسوی، سید سعید [1] استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی¬سینا، همدان
 • موسوی، سید شرف الدین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • موسوی، سید شرف الدین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • موسوی، موسی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ن

 • ناجی، امیرمحمد [1] استادیار اصلاح نباتات- بیومتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • ناصری، لطفعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • ناصری، لطفعلی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • ناظری، سنبل [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بو‌علی‌سینا همدان، همدان
 • ناظری، سنبل [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • نباتی احمدی، داریوش [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • نجاتی جوارمی، اردشیر [1] دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نجاتی جوارمی، اردشیر [1] دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نجاتی جوارمی، اردشیر [1] دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نجفی میرک، توحید [1] استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر استان البرز، کرج
 • نیری پسند، لیلا [1] دانشجوی سابق کارشناسیارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • نیری پسند، لیلا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • نیری پسند، لیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • نریمانی، سوما [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان
 • نصری، فردین [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • نصیری، محمدرضا [1] استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • نصیری فر، احسان [1] دانش‌آموخته دکتری گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • نظامی، اسماعیل [1] کارشناس‌ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • نظری، زیبا [1] دانش آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان
 • نظری، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد [1] دانشیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • نظریان فیروز آبادی، فرهاد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • نعمتی، سیدحسین [1] استادیار گروه علوم‌ باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • نعمتی، سید حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نعمت زاده، قربانعلی [1] استاد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران
 • نعمت زاده، قربانعلی [1] استاد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • نعمت‌زاده، قربانعلی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • نقوی، محمدرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • نقوی، محمدرضا [1] استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نیک بخت، اعظم [1] کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • نهضتی پاقلعه، غلامعلی [1] استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نواب پور، سعید [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • نواب پور، سعید [1] دانشیاران گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان
 • نواب پور، سعید [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نوریزدان، حمیدرضا [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • نوروزی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نوروزی شریف، علی رضا [1] دانشجوی دکتری علوم باغبانی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • نوروزی مقدم، پروین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • نوع پرور، شهین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نیاتات دانشگاه تبریز

و

 • واجدابراهیمی، محمدتقی [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • وطندوست، جعفر [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
 • وفایی، یاور [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • ولی زاده، شاهو [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل
 • ولیزاده، بابک [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ولیزاده، مصطفی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • ولی زاده کاجی، بابک [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک

ه

 • هادی، هاشم [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • هادی زاده، علیرضا [1] استادیاران حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • هادی زاده، مرتضی [1] مدرسِ گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • هاشمی، سیدحمیدرضا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران
 • هاشمی، هاله [1] دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، تهران
 • هدایتی، احد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • هدایت ایوریق، نعمت [2] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • هدایت ایوریق، نعمت [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • هدایت پور، سمیرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • هوشیاردل، فرامرز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • هوشمند، سعداله [1] استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

ی

 • یاری، فتانه [1] دانشجوی سابق دکتری (استادیار فعلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین) دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • یاربخت، ملینا [1] دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • یازگیر، عیدی [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، لرستان
 • یوسفوند، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی
 • یونسی بانه، ساقی [1] دانش‌آموخته بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان