دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-100 
6. ارزیابی تغییرات میزان کلروفیل و بیان ژن‌های کاتالاز و DREB1 در ارقام سویا در شرایط تنش خشکی

صفحه 45-58

ابوالفضل مازندرانی؛ مهدی رحیم ملک؛ سعید نواب پور؛ ساناز رمضانپور


7. ارزیابی و خصوصیات ژنتیکی شتر دوکوهانه ایران با استفاده از آغازگرهای ریزماهواره شترسانان دنیای جدید

صفحه 59-65

رضا طالبی؛ فضل اله افراز؛ سید ضیاالدین میرحسینی؛ نعمت الله اسدی؛ سید بنیامین دلیرصفت


8. شناسایی ساختار ژنی سویه‌های بومی باکتری thuringiensis Bacillus جداسازی شده از خاک‌های مناطق جنگلی استان مازندران

صفحه 67-76

فاطمه گرایلی مرادی؛ محمود محمدی شریف؛ علیرضا هادی زاده؛ ولی الله بابایی زاد