دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-135 
1. بررسی تأثیر هورمون و کانامایسین روی کالوس‌های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum)

صفحه 1-10

زیبا نظری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ علیرضا زبرجدی


2. شناسایی QTLs مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی در توتون شرقی

صفحه 11-19

فرامرز هوشیاردل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی


3. تأثیر نانوذرات ‌نقره بر آلودگی میکروبی و رشد درون‌شیشه‌ای جوانه‌های جانبی و انتهایی ارقام فندق

صفحه 21-31

پریسا دریانی؛ ناصر زارع؛ اسماعیل چمنی؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ داوود جوادی مجد


8. تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR-I از ژنوم میتوکندری در گوسفند نژاد افشاری

صفحه 65-71

زانا پیرخضرانیان؛ مجتبی طهمورث پور؛ آرزو محمدهاشمی؛ نصرالله پیرانی؛ مرجان ازغندی


11. آنالیز ترانسکریپتوم ژن‌های القاء شده در پاسخ به تنش شوری در گیاه شورپسند Aeluropus littoralis

صفحه 89-96

سیده فرزانه فاطمی اردستانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسین عسکری؛ سیدحمیدرضا هاشمی


12. تنوع ژنتیکی جمعیت‌ قارچ Gaeumannomyces graminis var tritici در استان کرمانشاه

صفحه 97-105

مریم یوسفوند؛ سعید عباسی؛ کیانوش چقامیرزا؛ صحبت بهرامی نژاد