دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394 
1. تولید سوسپانسیون سلولی از ارقام توتون شرقی (Nicotiana tabacum) به منظور تولید لاین سلولی

صفحه 1-11

سعید سالاری پور؛ قاسم کریم زاده؛ احمد معینی؛ سعید ترکش اصفهانی


6. استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی برای مطالعه پروتئین مایوستاتین

صفحه 45-49

علی دیناری؛ سیده نسیم طباطبایی پور؛ علیرضا فتحی؛ مرتضی هادی زاده


7. الگوی توزیع و چندشکلی ادغامی رتروترنسپوزون‌ها در جمعیت‌های Linum austriacum L.

صفحه 51-61

حسین عباسی هولاسو؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ ایرج برنوسی


11. پرمایه کردن گلبرگ زعفران از پروتئین در کشت بستر جامد

صفحه 89-95

امیر ابوالحسنی؛ سید محمد حیدریان؛ سید محمد حسینی