دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-62 
6. سیستم القا شونده با اتانول در کالوس‌های تراریخت حاصل از کشت پروتوپلاست در گیاه چغندرقند

صفحه 43-49

اصغر میرزائی اصل؛ احمد معینی؛ علی هاتف سلمانیان؛ مختار جلالی جواران؛ لیلا خدایی