دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-69 
4. ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون اکوتیپ‌های یونجه (Medicago sativa L.)با نشانگرهای RAPD

صفحه 29-37

حسن منیری‌فر؛ احمد رزبان؛ مصطفی ولیزاده؛ جلال صبا؛ شهین نوع پرور؛ فاطمه محمدزاده؛ مریم برقی