دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-116 
1. بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک معمولی لوبیا در استان زنجان

صفحه 1-9

الهام آهنگر مقتدر؛ امید عینی گندمانی؛ رحیم احمدوند؛ عباس بهازی


2. شناسایی نشانگرهای SNP مشترک مؤثر بر صفات وزن بدن و برخی قطعات لاشه در بلدرچین ژاپنی

صفحه 11-16

مینا ظهرابی؛ حسین مهربان؛ نصراله پیرانی؛ احمد احمدی؛ نرگس مداحی؛ الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل


4. مکان‌یابی QTLهای برخی از صفات رشدی در گیاهچه‌های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

صفحه 29-44

فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ محسن برین؛ علی اصغر حاتم نیا


5. تجزیه و تحلیل توالی‌های غیرترجمه شونده خانواده عوامل رونویسی bZIP در جو

صفحه 45-52

فرزان قانع گل‌محمدی؛ زهرا سادات شبر؛ احسان پورعابد؛ فرخ قناطیر


11. بررسی الگوی الکتروفورز دو بعدی ریشه‌ی کلزای تلقیح شده با باکتری Pseudomonas fluorescens FY32 تحت تنش شوری

صفحه 95-104

پویا مطیع نوع پرور؛ علی بنده حق؛ داود فرج زاده؛ ابراهیم دورانی علیایی