دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-75 
4. بررسی اثر متقابل بنزیل¬آدنین و کیتوسان در پرآوری درون¬شیشه¬ای توت¬فرنگی رقم سلوا

صفحه 27-34

رسول جلیلی¬مرندی؛ لطفعلی ناصری؛ مهدی محسنی¬آذر؛ رامین حاجی¬تقی¬لو؛ محمدرضا مرحمتی


5. بررسی پاسخ به جنین‌زایی در کشت بساک ژنوتیپ‌های ذرت

صفحه 35-46

سعید خاوری خراسانی؛ احمد معینی؛ امیر موسوی؛ محمد گلباشی


7. وقوع نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (Globodera rostochiensis) و پراکنش آن در استان همدان

صفحه 53-61

مزدشت گیتی؛ زهرا تنها معافی؛ امیر ارجمندیان؛ شهرام پیشه ور