دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-71 
1. بهینه سازی کالوس¬زایی و باززایی در دو رقم اسفناج با استفاده از سه ریزنمونه¬ی مختلف

صفحه 1-6

مونا خیاط¬زاده؛ داریوش نباتی احمدی؛ حمید رجبی معماری؛ محمدرضا عبداللهی


2. بررسی و بهینه¬سازی برخی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز (gusA) با واسطه آگروباکتریوم در سیب پاکوتاه (Malus domestica.Borkh var.Gami Almasi)

صفحه 7-15

مهدی محسنی آذر؛ سنبل ناظری؛ محمد علی ملبوبی؛ مرتضی قدیم‌زاده؛ ابوالفضل برزگری؛ علیرضا فرخزاد


3. بهینه¬سازی کشت درون شیشه¬ای پنج رقم گل رز شاخه بریده (Roza hybrid L.)

صفحه 17-26

فتانه یاری؛ امیر موسوی؛ یونس مستوفی؛ ذبیح اله زمانی؛ سید مهدی سیدی؛ علی رضا مطلبی آذر؛ مارگیت لایمر


5. تکثیر درون شیشه¬ای پامچال (L. Primula acaulis) با استفاده از ریزنمونه¬های نوک شاخساره

صفحه 35-41

علی رضا نوروزی شریف؛ منصور غلامی؛ یوسف حمیداوغلی؛ هدایت زکی زاده


7. بررسی واکنش ژنوتیپ¬های کلزا به تنش خشکی از طریق کشت کالوس

صفحه 49-57

زینب چقاکبودی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی