دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-120 
1. تهیه سازه اختصاصی بذر حاوی قطعات OMEGA و SAR به منظور افزایش بیان ژن در بذر گیاه

صفحه 1-7

مهسا مکانیک؛ خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مسعود توحیدفر


3. مقایسه شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران براساس ژن MYF5 مرتبط با صفات رشد

صفحه 17-23

نعمت هدایت ایوریق؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک


5. مطالعه حفاظت انجمادی بذور کلزا (Brassica napus L.) به روش شیشه ای شدن

صفحه 33-39

محسن منصوری؛ مهدی کاکایی؛ محمدرضا عبداللهی؛ شیرین شریفی


6. ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 41-48

دینا کبریایی؛ محمدحسین رضادوست؛ مجتبی کردرستمی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی


8. مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با خصوصیات دانه در ژنوم آفتابگردان

صفحه 63-72

نادر عیوض نژاد حافظ؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ محمد مقدم؛ هاشم هادی؛ مهدی رحیمی