دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-100 
2. بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای

صفحه 11-19

سیده مهدیه خرازی؛ سیدحسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی


3. آنالیز PCR-RFLP دو قطعه ی ژنی DNAی میتوکندریایی در جمعیت زنبورعسل ایرانی

صفحه 21-26

مریم صفدری شاهرودی؛ حسین مهربانی یگانه؛ عباس پاکدل؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه