بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای ISSR

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایلام

چکیده

کلزا (Brassica napus) با بیش از  40 درصد روغن و بیش از 40 درصد پروتئین کنجاله و تنها با 5 درصد اسیدهای چرب اشباع در روغن، از دانه­های روغنی عمده‌ی جهان محسوب می­شود. ارزیابی تنوع ژنتیکی از اصول مهم و اساسی در هر برنامه اصلاحی است. در این تحقیق تنوع ژنتیکی بین 45 ژنوتیپ مختلف کلزا با استفاده از 15 نشانگر ISSR بررسی شد. برای تجزیه اطلاعات به‌دست آمده، باندهای تکثیر شده به‌صورت داده­های صفر (عدم‌حضور باند) و یک (وجود باند) امتیازدهی و با استفاده از نرم­افزارهای Darwin 5.0، MEGA 3.1 و Xlstat تجزیه داده­ها انجام گرفت. تجزیه کلاستر داده­ها با استفاده از ضریب عدم‌تشابه دایس و روش نزدیک‌ترین همسایه (NJ) به‌دست آمد. براساس این نتایج، دندروگرام به‌دست آمده ژنوتیپ­ها را به پنج دسته تقسیم نمود. تعداد کل آلل­های تکثیر شده 110و با میانگین 33/7 آلل برای هر نشانگر بود. درصد کل تنوع بین ژنوتیپ­ها و میانگین شاخص چندشکلی اطلاعات (PIC) به‌ترتیب برابر با 570/0 و 350/0 بود. این نشانگرها توانستند 3 باند منحصربه‌فرد در نشانگرهای UBC 125، 134 و 165 به‌ترتیب برای ژنوتیپ­های Savannah، Olpro و Zarfam نشان دهند. براساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش به‌نظر می­رسد که استفاده از ژنوتیپ­های متنوع­تر جهت اجرای برنامه­های اصلاحی، به‌منظور بهره­برداری از هتروزیس و تولید هیبرید می­تواند مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Diversity in Rapeseed Genotypes Using ISSR Markers

نویسندگان [English]

  • Sara Safari 1
  • Ali Ashraf Mehrabi 2
1 Graduated M.Sc., Depertment of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam
2 Associate Professor, Depertment of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam
چکیده [English]

Rapeseed (Brassica napus) with more than 40 percent of oil and more of 40 percent of cake protein and just 5 percent of saturated fatty acids in oil is accounted as an important oil grains. Evaluation of genetic diversity is the main and basic principles of each breeding program. In this study genetic diversity among 45 various genotypes investigated by 15 ISSR markers. For analysis of obtained data, amplified bands scored as zero (absent of band) and one (present of band) data with Darwin5.0, MEGA3.1 and Xlstat softwares. Cluster analysis of data obtained by use of Dice dissimilation coefficient and neighbor joining (NJ). Obtain dendrogram divided genotypes into five clusters. Number of all amplified alleles was 110 and equal to average of 7.33 alleles for each marker.Total distance among genotypes and Information polymorphism index mean was equal to 0.570 and 0.350 respectively. These markers were able to demonstrate three individual bands in UBC 125, 134 and 165 markers for Savannah, Olpro and Zarfam genotypes respectively. accordance obtained results from this study, peering  is showing that using of more diverse genotypes can be considered for breeding programs in order to exploit heterosis for producing of hybrid.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Rapeseed
  • ISSR
Asghari, A., Shokrpour, M., Mohammaddoust Chamanabad, H. and Sofalian, O. 2011. Evaluation genetic diversity of canola cultivars using morphological traits and molecular markers. Romanian Biotechnological Letters, 16: 6305-6312.

Bornet, B. and Branchard, M. 2001. Nonanchored Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers: reproducible and specific tools for genome fingerprinting. Plant Molecular Biology Reporter, 19: 209-215.

Caetano-Anolles, G. and Gresshofe, P. M. 1998. DNA Marker. John Wiley and Sons. INC. Publication, 273 pp.

Doyle, J. J. 1990. Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus, 12: 13-15.

Fazeli, E., Shahriari, F., Samizadeh, H., Bagheri, A. and Farsi, M. 2008. Evaluation of genetic diversity among different genotypes of Brassica napus using Random amplified polymorphic DNA markers. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11: 2629-2633.

Ghadami, N. 2010. Agriculture and correction colza (production). Agricultural extension and education Publications, Tehran, Iran, 231 pp. (in Persian).

Gharehyazi, B. 1995. Application of DNA markers in plant breeding. Agriculture and Plant Breeding. (in Persian).

Hassan, M., Seyis, F., Badani, A.G., Pons-Kühnemann, J., Friedt, W., Lüns, W. and Snowdon, R. J. 2006. Analysis of genetic diversity in the B. napus L. genepool using SSR markers. Genetic Resources and Crop Evolution, 53: 793-802.

Khajehpoor, M. G. 2004. Industrial Plants. Jihad-e-Daneshgahi of Esfahan University Publications. Esfahan. Iran, 571 pp. (in Persian).

Machkour-M´Rabet, S., Hénaut, Y., Dor, A., Pérez-Lachaud, G., Pélissier, C. and Legal, L. 2009. ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) as molecular markers to study genetic diversity in tarantulas (Araneae, Mygalom orpae). The Journal of Archnology, 37: 10-14.

Mahmud, F., Golam Rasul, M. and Abdur Rahim, M. 2008. Genetic diversity analysis in some advanced lines of Brassica napus. Science Asia, 34: 432-434.

Marjanovic-Jeromela, A., Kondic-Spika, A., Saftic-Pankovic, D., Marinkovic, R. and Hristov, N. 2009. Phenotyping and molecular evaluation of genetic diversity of rapeseed (Brassica napus L.) genotypes. Africian Journal of Biotechnology, 8: 4835-4844.

Molla, M. R., Islam, M. N., Rohman, M. M., Ahmed, I. and Rahman, L. 2011. DNA fingerprinting of Rapeseed (Brassica rapa L.) varieties of Bangladesh using SSR markers. Nature and Science, 9(5): 222-228.

Naghavi, M., Ghareh yazi, B. and Salkadeh Hosseini, Gh. 2010. Molecular Markers. Tehran University Publications. Tehran, Iran, 334pp. (in Persian).