- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 

1. مطالعه‌ی جنین‌زایی سوماتیکی و تولید بذر مصنوعی از ارقام مختلف انگور (.Vitis vinifera L)

صفحه 0-0

فرشاد فلاح؛ دانیال کهریزی؛ علیرضا زبرجدی؛ امیر ارسلان احمدی


3. بررسی تنوع اگزون 4 ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات شیر و چندقلوزایی در بزهای خلخالی

صفحه 0-0

نعمت هدایت ایوریق؛ زهرا نوروزی؛ رضا سیدشریفی؛ حسین عبدی