- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)

 توجه

 تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری زیستی در کشاورزی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-67 

1. مطالعه‌ی جنین‌زایی سوماتیکی و تولید بذر مصنوعی از ارقام مختلف انگور (.Vitis vinifera L)

صفحه 1-9

فرشاد فلاح؛ دانیال کهریزی؛ علیرضا زبرجدی؛ امیر ارسلان احمدی