فرایند پذیرش مقالات

1- دریافت مقاله

2- استفاده از نرم‌افزار مشابهت‌یابی برای تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری زیستی در کشاورزی 

3- ارسال به دبیر تخصصی جهت تعیین داوران اولیه و یا عدم پذیرش  اولیه مقاله 

4- در صورت تایید دبیر تخصصی و تعیین داوری، ارسال به سه داور

5- در صورت تایید هرسه داور و یا تایید دو داور و عدم تایید یک داور،ارسال نظرات داوران به نویسنده حهت انجام اصلاحات خواسته شده

6- در صورت عدم تایید حداقل دو داور، مقاله رد می‌شود.

7- پس از دریافت نسخه اصلاح شده، داور تهایی یا تطبیق‌دهنده، تعیین می‌گردد.

8- در صورت تایید داور نهایی مقاله پذیرش شده و در صورت اینکه داور نهایی نیز نظراتی داشته و یا اصلاحات را کامل تایید نکنند، این نظرات  به نویسنده ارسال می‌شود. در اینصورت نویسنده نظرات را اعمال نموده و یا جواب قانع‌کننده‌ای برای داور نهایی دارند که در صورت تایید داور نهایی، پذیرش انجام می‌شود.

9- مقاله پذیرش شده جهت آماده شدن برای چاپ به صفحه آرا ارسال می شودو نامه پذیرش مقاله به نویسنده داده می‌شود.