فرایند پذیرش مقالات

1-دریافت مقاله

2-ارسال به دبیر تخصصی جهت تعیین داوران اولیه و یا عدم پذیرش  اولیه مقاله 

3-در صورت تایید دبیر تخصصی و تعیین داوری ،ارسال به سه داور

4-در صورت تایید هرسه داور و یا تایید دو داور و عدم تایید یک داور،ارسال نظرات داوران به نویسنده حهت انجام اصلاحات خواسته شده

5-در صورت عدم تایید حداقل دو داور،مقاله رد می شود.

6-پس از دریافت نسخه اصلاح شده،داور تهایی یا تطبیق دهنده،تعیین می گردد.

7-در صورت تایید داور نهایی مقاله پذیرش شده و در صورت اینکه داور نهایی نیز نظراتی داشته و یا اصلاحات را کامل تایید نکنند،این نظرات  به نویسنده ارسال می شود.در اینصورت نویسنده نظرات را اعمال نموده و یا جواب قانع کننده ای برای داور نهایی دارند که در صورت تایید داور نهایی،پذیرش انجام می شود.

8-مقاله پذیرش شده جهت آماده شدن برای چاپ به صفحه آرا ارسال می شودو نامه پذیرش مقاله به نویسنده داده می شود.