اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر گودرز احمدوند

زراعت-علف های هرز دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه بوعلی سینا

gahmadvandbasu.ac.ir
081-34424090

سردبیر

دکتر دوستمراد ظفری

بیماری شناسی گیاهی- قارچ‌شناسی استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه بوعلی سینا

zafari_dyahoo.com
0811-4424014(داخلی326)

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود اثنی عشری

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

m.esnaasharibasu.ac.ir

دکتر بهمن بهرام نژاد

بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

b.bahramnejaduok.ac.ir
26-6627723

دکتر غلام خداکرمیان

بیماری شناسی گیاهی (پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی) استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه بوعلی سینا

khodakaramianyahoo.com
081-34425400

دکتر پویا زمانی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

zamani.pgmail.com

دکتر علی اصغر ساکی

علوم دامی استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

alisaki34yahoo.com
081-34225402

دکتر بهرام شریف نبی

بیماری شناسی گیاهی استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

sharifnacc.iut.ac.ir
03113913406

دکتر سید حسین صباغ پور

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

sabaghpouryahoo.com

دکتر محمدرضا عبداللهی

اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه بوعلی سینا

m.abdollahibasu.ac.ir

دکتر دوستمراد ظفری

بیماری شناسی گیاهی- قارچ‌شناسی استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی،
دانشگاه بوعلی سینا

zafari_dyahoo.com

دکتر ابوالقاسم محمدی

ژنتیک مولکولی استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

mohammaditabrizu.ac.ir