اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر گودرز احمدوند

دانشیار ، همدان- تقاطع پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

gahmadvandatbasu.ac.ir
0811-8272031

سردبیر

دکتر دوستمراد ظفری

بیماری شناسی گیاهی دانشیار،دانشگاه بوعلی سینا

zafari_datyahoo.com
0811-4424014(داخلی326)

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود اثنی عشری

استاد

m.esnaashariatbasu.ac.ir

دکتر عیدی بازگیر

بیماری شناسی گیاهی دانشیار، دانشگاه لرستان

eidibazgiratyahoo.com

دکتر بهمن بهرام نژاد

بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه کردستان

b.bahramnejadatuok.ac.ir
26-6627723

دکتر غلام خداکرمیان

بیماری شناسی گیاهی استاد, دانشگاه بوعلی سینا

khodakaramianatyahoo.com
0811-4425400(داخلی360)

دکتر علی اصغر ساکی

علوم دامی استاد، دانشگاه بوعلی سینا

dralisakiatyahoo.com
0811.4224195

دکتر بهرام شریف نبی

بیماری شناسی گیاهی استاد

sharifnaatcc.iut.ac.ir
03113913406

دکتر سید حسین صباغ پور

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

sabaghpouratyahoo.com

دکتر ابوالقاسم محمدی

ژنتیک مولکولی استاد، داشگاه تبریز

mohammadiattabrizu.ac.ir