اهداف و چشم انداز

مقاله هایی که برای چاپ در مجله فن آوری زیستی در کشاورزی ارسال می­گردد.  باید نتیجه تحقیقات در زمینه زیست 
فن آوری در تحقیقات کشاورزی و یا علوم وابسته مانند نشانگرهای مولکولی، کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک، ژنومیکس، پروتومیکس و موضوعات مشابه به آن باشد.