نسخه الکترونیکی جلد 17 شماره 2 (پاییز و زمستان 1397) دوفصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی در سامانه نشریه منتشر شد.

انتشار الکترونیکی جلد 17 شماره 2 دوفصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی