تماس با ما

همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مجلات علمی پزوهشی دانشکده کشاورزی (مجله دوفصلنامه فنآوری زیستی در کشاورزی)

کد پستی: 6517838695      

پست الکترونیکی:  agribio@basu.ac.ir

 تلفن: 08138380907


CAPTCHA Image