شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی glomerata Peyronellaea عامل لکه برگی پیچک صحرایی در استان کردستان

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، پردیس دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

 
چکیده
    طی پاییز سال 1392 از مزارع توت‌فرنگی در مناطق مختلف استان کردستان بازدید به‌عمل آمد. در اکثر مزارع، علف­هرز پیچک صحرایی با علائم لکه برگی مشاهده و جمع‌آوری شد. بافت­های دارای علائم پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت‌سدیم 5/0 درصد روی محیط‌کشت PDA (سیب‌زمینی، دکستروز، آگار) کشت داده شد. پس از هفت روز انکوباسیون در دمای 25-23 درجه سانتی‌گراد، پرگنه قارچ از قطعات کشت داده شده جدا و خالص‌سازی گردید. در مجموع 21 جدایه قارچی واجد پیکنیدیوم به‌دست آمد که از نظر مورفولوژیکی کاملاً شبیه بودند. یکی از جدایه‌ها، به‌عنوان نماینده مورد بررسی مولکولی قرار گرفت و نواحی ITS1، ITS2 و ژن 5.8s آن تعیین توالی شد. در نهایت، براساس نتایج بررسی­های مورفولوژیکی و مولکولی قارچ عامل لکه­برگی پیچک صحرایی، Peyronellaea glomerata تشخیص داده شد. این اولین گزارش از P. glomerata به‌عنوان عامل لکه برگی روی پیچک صحرایی می‌باشد. بنابراین در صورتی­که این قارچ روی گیاهان زراعی منطقه بیماری­زایی نداشته باشد، میتواند به‌عنوان عامل بیوکنترل در مبارزه تلفیقی با پیچک صحرایی مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Molecular Identification of Peyronellaea glomerata as Causal Agent of Leaf Spot of Field Bindweed in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Shima Bagherabadi 1
  • Dostmorsd Zafari 2
  • Mohamad javad Soleimani 2
  • Fatemeh Ghobadi Anvar 3
1 M.Sc. Graduate Student Plant Pathology, Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan
2 Associate professors, Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 . M.Sc. Student Plant Protection, Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Campus of Lorestan University, Khoramabad
چکیده [English]

Abstract
During the autumn of 1392 strawberry farms were inspected in the province of Kurdistan. In most fields, leaf spot symptoms of field bindweed were observed. Infected tissues surface sterilized with 5.0 percent sodium hypochlorite and were cultured on the medium PDA (potato, dextrose, agar). After seven days of incubation at 25-23°C, purifiction was done from edge of colonies in the maner of hyphal tip on water-agar medium. A total of 21 isolates posses pycnidium obtained that were morphologically similar. one of the isolates as representative was choosen and its ITS1, ITS2 and 5.8s gene was sequenced. Finally, based on the results of morphological and molecular studies the causal agent of leaf spot of field bindweed was diagnosed as Peyronellaea glomerata. This is the first report of P. glomerata leaf spot on field bindweed. This fungus can be used as biocontrol agents in the integrated control of field bindweed if does not able to disease other crop in Kurdistan area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field bindweed
  • Weed biocontrol
  • Sequences of ITS regeans
  • Kurdistan Province
Anonymous. Weedy Wildflowers of Illinois. http://www.illinoiswildflowers.info/weeds/plants/field_ bindweed.htm

Aveskamp, MM., De Gruyter, J., Woudenberg, JH., Verkley, GJ. and Crous, PW. 2010. Highlights of the Didymellaceae: a polyphasic approach to characterise Phoma and related pleosporalean genera. Studies in Mycology, 65: 1-60.

Aveskamp, MM., de Verkley, GJ., Gruyter, J., Murace, MA., Perelló, A., Woudenberg, JH., Groenewald, JZ. and Crous, PW. 2009. DNA phylogeny reveals polyphyly of Phoma section Peyronellaea and multiple taxonomic novelties. Mycologia, 101: 363-82.

Barnett, HL. and Hunter, BB. 1998. Illustrated genera of imperfect fungi. 4th ed. USA: St Paul.

Boerema, G. H., de Gruyter, J., Noordeloos, M. E. and Hamers, M. E. C. 2004. Phoma Identification Manual. Differentiation of Specific and Infra-specific Taxa in Culture. CABI publishing, Wallingford, UK, 479 pp.

De Gruyter, J., Aveskamp, MM., Woudenberg, JH., Verkley, GJ., Groenewald, JZ. and Crous, PW. 2009. Molecular phylogeny of Phoma and allied anamorph genera: towards a reclassification of the Phoma complex. Mycological Research, 113(Pt 4): 508-19.

De Gruyter, J., Noordeloos, M. E. and Boerema, G. H. 1998. Contributions towards a monograph of Phoma (Coelomycetes) I-3. section Phoma: Taxa with conidia longer than 7 m. Persoonia, 16(4): 471-490.

Grov, W. B. 1935. British Stem and Leaf Fungi (Coelomycetes) Vol. 1 Sphaeropsidales. Cambridge University Press, Cambridge.

Irinyi, L., Kövics, GJ. and Sándor, E. 2009. Taxonomical re-evaluation of Phoma-like soybean pathogenic fungi. Mycological Research, 113(Pt 2): 249-60.

Sharma, AD., Prabhjot, KG. and Prabhjot, S. 2002. DNA isolation from dry and fresh samples of polysaccharide–rich plants. Plant Molecular Biology Reporter, 20 (4): 415a-415f.

Sutton, B. C. 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew.

Zhang, T. Y., Hou, T. J. and Zhao, G. Z. 2009. Taxonomic studies on 20 dictyosporic hyphomycete genera from China and molecular systematics of represented species of 5 allied genera. Flora Fungorum Sinicorum, 31: 62.