بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن¬های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی‌ژن¬های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشمر ، کاشمر

2 دانش¬آموختi کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشمر ، کاشمر

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

4 استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

انتخاب حیوان بر اساس نشانگرهای مولکولی یکی از جدید ترین روش­های اصلاحی است که می‌تواند باعث بهبود صحت پیش­بینی و پاسخ به انتخاب شود. در این آزمایش ژن­های کاندیدای کالپاستاتین و آنتی‌ژن­های لنفوسیتی گاوی (BoLA-DRB3) در گاوهای نژاد سیستانی با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی شدند. ژن کالپاستاتین در بررسی راندمان رشد و کیفیت گوشت به­عنوان یکی از ژن­های کاندیدا شناخته شده است و از ژن DRB3 به­عنوان یک ژن کاندیدا در ارتباط با بیماری­ها  و صفات ایمونولوژیکی در گاو استفاده می­شود. از 89 راس گاو نژاد سیستانی در ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک به­طور تصادفی خون­گیری به­عمل آمد. استخراج DNA از خون و واکنش زنجیره‌ای پلی­مراز (PCR) جهت تکثیر ناحیه چند شکلی ژن­های کالپاستاتین و BoLA-DRB3 انجام گرفت. واکنش هضم آنزیمی قطعات تکثیر شده ژن کالپاستاتین به­وسیله آنزیم محدود الاثرMspI  و ژنBoLA-DRB3 به­وسیله آنزیم­های I Rsa ، III Hae و I BstY انجام گرفت. فراوانی­های آللی M و N ژن کالپاستاتین در این نژاد به­ترتیب 764/0 و236/0 برآورد گردید. آزمون 2χ  تعادل هاردی - واینبرگ را در جمعیت نشان داد. در طی این پژوهش 19 آلل در جایگاه ژنی BoLA-DRB3 مربوطه در گاو سیستانی شناسایی شد. فراوانی آللی در این نژاد بین 22/0 تا 1/0 بود و دو آلل 8* و 34* فراوان‌ترین آلل‌ها در جمعیت مورد مطالعه بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان  می­دهد که تنوع ژنتیکی در این نژاد می­تواند به برنامه های انتخابی آینده مخصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Genetic Polymorphisms of Candidate Genes (Calpastatin and BoLA) in Sistani Cattle Using PCR-RFLP

نویسندگان [English]

  • mehdi Khosravi 1
  • Mohsen Fakhar Kazemi 2
  • Amir Mohammadi 3
  • Mohammad Reza Nassiry 4
1 M.Sc. Graduated of Animal Science, Yong Researchers Club Azad University of Kashmar, Kashmar
2 M.Sc. Graduated of Animal Science, Yong Researchers Club Azad University of Kashmar, Kashmar
3 M.Sc. Graduated of Animal Science of Ferdowsi University of Mashhad
4 Assistant Professor of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Selection based on molecular markers is one of the new methods that may improve progress and accuracy of selection in animal breeding programs. Candidate genes of Calpastatin and (BoLA Bovine Leucocyte Antigen DRB3) were studied. Calpastatin gene is the candidate gene investigating growth rate and meat tenderness and DRB3 is extensively evaluated as a candidate marker for associations with various bovine diseases and immunological traits. Blood samples were taken from 89 Sistani cows in Zehak Research Institute. Genomic Extraction and PCR reaction were done for detect genomic variation of Bovine Leucocyte Antigen and Calpastatin. Amplicons were digested with restriction enzymes MspI for Calpastatin and RsaI, HaeIII and BstYI for BoLA DRB3 genes, respectively. Allelic frequencies for Calpastatin were M=0.764 and N=0.236, respectively. χ2 test showed That population is in hardy-weinberg equliberium. In this studies 19 alleles were identified in the studied Sistani herd. Allelic frequencies ranged from 0.1 to 0.22 in the Sistani population. The most frequent alleles were *8 and *34. These data provide evidence that  Sistani breed have a variability, which opens interesting prospects for future selection programs, especially marker-assistant selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sistani Cows
  • Calpastatin
  • BoLA DRB3
  • Polymorphism
  • PCR-RFLP