تاثیر رقم و تراکم کشت کوتیلدون بر باززایی نوساقه در کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن¬آوری، تهران

چکیده

در این پژوهش اثر دو رقم تجاری کلزا (PF-7045-91 و SLM-046)، تراکم ریزنمونه (در دو سطح 15 و 30 کوتیلدون در یک پتری‌دیش به قطر10 سانتی­متر) و اثر متقابل آن­ها روی باززایی نوساقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین رقم­های کلزا از نظر باززایی نوساقه اختلاف معنی‌دار وجود دارد، به­طوری­که رقم PF-7045-91 (با 74% باززایی) برتر از رقم SLM-046 (با 56% باززایی) شناخته شد. بین دو تراکم کشت شده نیز از این لحاظ اختلاف معنی‌دار وجود داشت، به­طوری­که تراکم 15 ریزنمونه (با 79% باززایی) برتری معنی‌داری نسبت به تراکم 30 ریزنمونه (با 51% باززایی) نشان داد. هم­چنین نتایج آزمون تجزیه واریانس حاکی از عدم وجود اختلاف معنی­دار بین اثر متقابل رقم در تراکم کشت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cultivar and Density of Cultured Cotyledons on Shoot Regeneration in Rapeseed (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • Danial Kahrizi 1
  • Ali Hatef Salmanian 2
  • Ali Reza Zebarjadi 1
1 Assistant Professor, Department of Biotechnology Research for Drought Resistance, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah
2 Associate Professor. National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology,Tehran
چکیده [English]

The objective of the present research was to study the effect of genotypes (2 commercial cultivars of repeseed, PF-7045-91 and SLM-046) and explant densities (15 and 30 cotyledons in10 cmin diometer Petri dishes) on shoot regeneration. Results showed that there were significant differences between rapeseed cultivars and explant densities, but no significant interaction effect was observed between investigated parameters. The cultivar PF-7045-91 was better regenerated with average of 85% regenerated cotyledons than the other one with 62%. Higher percentage of regeneration (87%) was also recorded for treatment with 15 cotyledons in Petri dish rather than 30 cotyledons.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapeseed
  • Cotyledon
  • Regeneration