تعیین گرده¬زای مناسب برای ارقام و ژنوتیپ¬های بادام شاهرود 12، شکوفه و سلکسیون 10-4-K با استفاده از تکثیر اختصاصی آلل¬های ناسازگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده

آلل­های خودناسازگاری 16 رقم و ژنوتیپ بادام با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و عمومی بررسی شد و هم­چنین هم­پوشانی گلدهی آن­ها با ارقام شاهرود12، شکوفه و سلکسیون 10-4-K تعیین گردید. به­طور کلی 12 آلل مختلف با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و عمومی شناسایی گردید. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی 5 آلل خودناسازگاری 1S، 2S، 7S، 8S و 9S و آلل خودسازگاری Sf در ارقام و ژنوتیپ­های مورد بررسی تکثیر گردید. برای 5 رقم و ژنوتیپ هر دو آلل، در 7 رقم و ژنوتیپ تنها یک آلل و برای 4 رقم و ژنوتیپ هیچ آللی شناسایی نشد. با استفاده از آغازگرهای عمومی دومین اینترون ژن ناسازگاری 31 آلل از مجموع 32 آلل  ناسازگاری موجود در ارقام شناسایی گردید. در 15 رقم و ژنوتیپ هر دو آلل و در ژنوتیپ7 تنها آلل 5S تکثیر گردید. آلل­های 1S و 3S دارای بیشترین فراوانی بوده و به­ترتیب در 8 و 5 رقم و ژنوتیپ شناسایی شدند. تاریخ شروع گلدهی، تمام گل و پایان گلدهی ارقام و ژنوتیپ­ها  یادداشت برداری  شده و درصد هم­پوشانی گلدهی آن­ها با ارقام شاهرود12، شکوفه و سلکسیون 10-4-K تعیین گردید. با در نظر گرفتن ژنوتیپ ناسازگاری و درصد هم­پوشانی گلدهی گرده­زاهای مناسب برای ارقام مورد بحث تعیین شد. برای سلکسیون 10-4-K ژنوتیپ­های 11-10-K، 12-14-K، 30-16-K، 25-16-K، 4-12-K و ارقام شاهرود12 و مارکونا؛ برای رقم شاهرود12 ژنوتیپ 10-4-K و رقم مارکونا؛ و برای رقم شکوفه ارقام سوپرنوا، سهند، تونو، ژنوتیپ 8، ژنوتیپ 7 و ژنوتیپ 25-16-K به­عنوان گرده­زا مناسب پیشنهاد می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Suitable Pollinizers for Almond (Prunus dulcis) Cultivars and Genotypes “Shahrood 12”, “Shokoufeh” and “K-4-10” Using Specific Amplification of S-alleles

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ershadi 1
  • Mehdi Kalhori 2
  • Ali Imani 3
  • Babak Valizadeh 2
  • Farshad Dashti 1
1 Assistant Professor, Horticulture Department, Faculty of Agriculture,Bu-Ali Sina University, Hamedan.
2 Former M.Sc. student, Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Assistant Professor, Horticulture Research Department, Seed and Plant Improvement Research Institute, Karaj
چکیده [English]

In this study, S-alleles of 16 almond cultivars and genotypes were determined using allele-specific and consensus primers. Likewise, the flowering coincidence among these cultivars and “Shahrood 12”, “Shokoufeh” and “K-4-10” were determined. Twelve different S-alleles were distinguished in studied cultivars. Using allele-specific primers five S-alleles S1, S2, S7, S8 and S9, and compatibility allele, Sf, were amplified. In five cultivars both S-alleles, in seven cultivars only one S-allele and in four cultivars no S-allele were amplified. Using second intron consensus primers 31 out of 32 S-alleles of studied cultivars were identified. In 15 cultivars both S-alleles and in “Genotype 7” only one S-allele (S5) were distinguished. S1 and S3 were the most frequent S-alleles and found in eight and five cultivars, respectively. Beginning of flowering, full bloom and end of flowering of cultivars and genotypes were recorded and their flowering coincidence with “Shahrood 12”, “Shokoufeh” and “K-4-10” were determined. Considering S-allele genotype and flowering coincidence of cultivars, suitable pollinizers were determined. For “K-4-10”genotypes “K10-11”, “K14-12”, “K-16-30”, “K16-25”, “K12-4” and cultivars “Shahrood 12” and “Marcona”; for “Shahrood 12” genotype “K4-10” and “Marcona”; and for “Shokoufeh” cultivars “Supernova”, “Sahand”, “Touno”, and “Genotype 8”, “Genotype 7”, and “K16-25” are recommended as suitable pollinizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollination
  • self-incompatibility
  • PCR
  • stone fruit