تاثیر محیط کشت و ترکیبات هورمونی روی پرآوری شاخساره حاصل از کشت مریستم و تغییرات مورفولوژیکی در مریکلون¬های دو رقم توت¬فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

در این مطالعه، دو رقم توت فرنگی به نام­های کاماروزا و سلوا روی سه محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ (1962) ,نیچ و نیچ (1956) و گامبورگ و همکاران (1968) به­علاوه یک محیط کشت پیشنهادی و هر کدام با سه ترکیب هورمونی متفاوت از نظر نوع، غلظت و نسبت هورمون کشت گردیدند. آزمایش­ها در قالب طرح کاملاً تصادفی به­صورت فاکتوریل و برای هر رقم به­صورت جداگانه انجام شد. مریستم­ها به­عنوان ریزنمونه روی محیط­های کشت قرار داده شدند و در دمای C­º­1± 25 با فتو­پریود 16ساعت روشنایی و با شدت نورmol m-2 s-1 µ 36 نگهداری گردیدند. پس از 5/2 ماه اندازه و تعداد گیاهچه­های باززایی شده، طول بزرگترین برگ، طول و پهنای پهنک برگچه میانی، طول دمبرگچه میانی، تعداد دندانه برگچه میانی و طول ریشه در مریکلون­ها مورد بررسی قرار گرفتند. محیط کشت­های MS و NN به ترتیب بهترین محیط کشت پایه و دو ترکیب هورمونی شامل بنزیل آدنین، ایندول بوتیریک اسید و اسید جیبرلیک به ترتیب با مقادیر 1، 05/0 و 05/0 میلی­گرم در لیتر و هم­چنین کینتین، 2,4-D  و اسید جیبرلیک به­ترتیب با مقادیر 5، 5/0 و 05/0 میلی­گرم در لیتر بهترین اثر را نشان دادند. بر اساس نتایج به­دست آمده رقم کاماروزا دارای پایداری و پتانسیل باززایی بیشتری نسبت به رقم سلوا بود. بررسی صفات مورفولوژیکی گیاهان باززایی شده در این مطالعه نشان داد که ریز ازدیادی رقم کاماروزا از طریق کشت مریستم در مقایسه با رقم سلوا بهتر صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Medium and Different Hormone Combinations on Regeneration of Shoots and Morphological Changes in Strawberry Mericlones

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Mozafari 1
  • Bahman Bahramejad 2
1 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agricultur, University of Kurdistan.
2 Assistant professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan.
چکیده [English]

In this study the effect of four growth media including MS, NN, B5 and AM and three different hormone combinations were investigated on regeneration of two strawberry cultivars Camarosa and Selva. The experiment was done in factorial design for each cultivar separately. The meristem explants were introduced in culture media supplemented with different hormonal combinations and maintained in a growth room at a 16h photoperiod (36 µmol.m-2.s-1), 25 ± 1ºC. After ten weeks, number of regenerated plantlets, biggest leave length, middle leaflet length and width, middle petiolate length, number of dent in middle leaflet and root length were studied. The results showed that number of regenerated shoots were higher in MS and NN medium. Hormonal combinations B1:(BA=1.0ppm+IBA=0.05ppm+GA3=0.05)and B2:(Kinetin=5ppm+2,4-D = 0.5 ppm + GA3 = 0.05ppm) were also resulted in higher regeneration number compared to B­3. The results showed that Camarosa were more stable and had a higher regeneration in miropropgation process based on morphological traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry
  • medium
  • Micropropagation
  • Meristem culture