جداسازی و شناسایی ژن کیتیناز با فعالیت ضد قارچی علیهFusarium solani f. sp. melongenae از یک استرین ایرانی Streptomyces

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

2 استادیار بخش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

3 استاد بخش مهندسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده

قارچ  Fusarium solani f. sp. melongenae یکی از مهم­ترین عوامل بیماری­زای خاک­زی است که دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی بوده و با ایجاد بیماری پژمردگی آوندی روی گیاه بادمجان (Solanum melongena) موجب کاهش معنی داری در عملکرد این محصول می­شود. در جستجوی یک آنتاگونیست موثر علیه قارچ مذکور از خاک­های زراعی چند منطقه در استان کرمان، تعداد 110 استرین اکتینومیست خاک­زی به دست آمد که از بین آن­ها تعداد 18 استرین، فعالیت کیتینازی قوی از خود نشان دادند. از بین استرین­های مورد بررسی استرین استرپتومایسس 401 توانست به­طور موثری از فعالیت این قارچ هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در شرایط گلخانه­ای جلوگیری کند. در ادامه برخی ویژگی­های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی این استرین بررسی شد. هم­چنین، به­منظور جداسازی ژن کد کننده­ی کیتیناز، استخراج DNA ژنومی از این جدایه به روش CTAB صورت گرفت. تکثیر ژن کد کننده­ی کیتیناز با پرایمرهای CH1FB و CH1RB و توالی­یابی آن نشان­داد که طول این ژن 876 جفت باز و مشابهت بالا با کیتینازهای خانواده 19 ماندد ChiC از باکتری  Streptomycec griseusدارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Characterization of a Chitinase Gene Exhibiting Antifungal Activity Against Fusarium solani f. sp. melongenae from an Iranian Streptomyces strain

نویسندگان [English]

  • Azam Baharlouei 1
  • Gholam Reza Sharifi-sirchi 2
  • Gholam Hossein Shahidi Bonjar 3
1 Graduate Student , Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agricultur, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agricultur, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agricultural Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Fusarium solani f. sp. melongenae, the causal agent of egg plant wilt disease, has a wide host range which causes significant reduction in yield of eggplant (Solanum melongena). In a survey for finding biocontrol agents, 110 Actinomycetes strains were isolated from agricultural soils of Kerman province. Amony isolated strains 18 strain showed high level of chitinase activity Streptomyces griseus. Streptomyces isolate 401 significantly reduced the incidence of disease. Some biological and physiological characteristics of this isolate were investigated under green house condition. Moreover, the genomic DNA of this isolate was extracted by useing of CTAB method and a full chitinase gene (876 bp) was cloned and sequenced. The results showed high similarity between obrouned scyuence and seyuence of chitinasegene 19 fmily from.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Streptomyces
  • Chitinase
  • Fusarium solani