بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ¬های کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علمی مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات و ژنتیک)، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات و عضو پژوهشکده بیوتکنولوژی مقاومت به تنش¬های محیطی، دانشگاه رازی

3 استاد مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

یکی از روش­های بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های گیاهی، استفاده از روش الکتروفورز پروتئین می­باشد. به­منظور بررسی الگوی پروتئینی کلزا، 16 ژنوتیپ در سه تکرار تحت شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی ارزیابی شد. در مرحله گلدهی کامل در هر دو شرایط رشدی پروتئین کل نمونه­های برگی استخراج گردید. هم­چنین تفکیک پروتئین ذخیره­ای برگ بر اساس روش لاملی و با استفاده از سیستم الکتروفورز ژل پلی­اکریل­آمید در حضور سدیم دو دسیل سولفات در ژل جدا کننده 5/12 درصد و ژل متراکم کننده پنج درصد انجام پذیرفت. در هر دو محیط (شرایط نرمال و تنش خشکی) میانگین برآورد فاصله ژنتیکی به­ترتیب در محدوده 056/0 تا 632/0 و 0 تا 5/0بود. ژنوتیپ­های مورد بررسی بر اساس الگوی پروتئینی و بر اساس ضریب تشابه جاکارد، در شرایط شاهد در سه گروه دسته­بندی و در شرایط تنش نیز در سه گروه قرار گرفتند (در گروه­ها ژنوتیپ­ها به­طور کامل یکسان نبودند) و نتایج SDS-PAGE تفاوت الگوی باندی بین ژنوتیپ­ها را تا حدودی مشخص کرد. بر اساس یافته­های این تحقیق الگوی باندی و به تبع آن گروه بندی ژنوتیپ­ها در دو شرایط تنش خشکی و نرمال متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Protein Pattern in Brassica napus Genotypes under non-stress and Drought Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kakaei 1
  • Ali Reza Zebarjadi 2
  • Ali Mostafaie 3
1 Agriculture (Plant Breeding and Genetic) Department, Payame Noor University, Tehran
2 Department Of Plant Breeding and Biotecnology for Environmental Stress, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah
3 Medical Biology Rsearch Center, Kermanshah University of Medical Sciences
چکیده [English]

Protein electriphoresis is one of the method for determinat genetic diversity in plants. In order to investigate protein pattern in rapeseed, sixteen genotypes of Brassica napus were studied in a randomized complete blocks design (RCBD) with three replications under drought and non_drought stress conditions. In complete flowering stage, leaves total protein of leaves was extracted in both conditions. The extracted proteins were seprated based on Laemmli method using SDS-PAGE in a 12.5% and 5% resolving and stacking gels, respectively. Mean genetic distance was estimated in normal and drought stress condition ranged from 0.056 - 0.632 and 0.0 to 0.5, respectively. Results of cluster analysis showed that the genotypes, according to protein pattern and based on Jaccard’s similarity coefficient were placed in three groups in both conditions. Groups were different in drought and non_drought sites. Results of SDS-PAGE showed that protein pattern bands were almost different among of the genotypes. According to this reasearch results, Banding pattern and grouping genotypes in both normal and drought conditions were different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Genetic diversity
  • Discontinuous Electrophoresis
  • Cluster analysis