مطالعه روابط ژنتیکی برخی از گونه¬های مختلف نعناع با استفاده از نشان¬گر R-ISSR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مطالعه روابط ژنتیکی شانزده نمونه جمعیتی متعلق به سه گونه M. spicata،M. longifolia  و M. piperata با استفاده از نشان­گر جدید و ترکیبی R-ISSR، مورد بررسی قرار گرفت. دوازده ترکیب آغازگری 155 نوار را تکثیر نمودند که 146 نوارآن چندشکل بودند. میانگین درصد چندشکلی تعیین شده در مجموعه ژنوتیپ­های مورد بررسی شده 19/94 بود. نمودار خوشه­ای بر اساس ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA ژنوتیپ­ها را در دو گروه کلی طبقه بندی نمود و تجزیه به مولفه­های اصلی هماهنگ شده (PCoA) نتایج تجزیه خوشه­ای را تایید نمود. ژنوتیپ­های متعلق به گونه M. piperata در تجزیه خوشه­ای از دو گونه دیگر جدا شدند و تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) نشان دهنده تنوع درون گونه­ای بیشتر (01/73 %) در مقایسه با تنوع بین گونه­ای (99/26%) بود. M. piperata یک هیبرید طبیعی از دو گونه M. aquatica و M. spicata  می­باشد و نتایج این پژوهش نشان داد که خصوصیات ژنتیکی کمتری از گونه M. spicata در گونه M. piperata به ارث رسیده است. شباهت بالای دو گونه M. spicata و
M. longifolia را می­توان به هیبریداسیون طبیعی در طی تکامل جنس نعناع مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Relationships of Some Mint Species Using R-ISSR Markers

نویسنده [English]

  • Mehdi Rahimmalek
Assistant. Professor of Plant Breeding. Faculty of Agriculture, Isfahan. University of Technology, Isfahan
چکیده [English]

In this study, the genetic diversity of sixteen mint accessions belonging to three species (M. Spicata, M. longifolia and M. piperata) were assessed using R-ISSR as a new and combined marker. Twelve primer combinations amplified 155 bands in which 146 were polymorphic. The average percent of polymorphism in all accessions was 94.9. Cluster analysis based on Jaccard coefficient and UPGMA method classified the genotypes in two major groups and the PCoA analysis confirmed the results of clustering. Analysis of molecular variance (AMOVA) among and within species showed more intra-specific variation (73.01%) in comparison with inter-species variation (26.99%). As M. piperata is considered as a hybrid between M. aquatica and M. spicata, the results of this study showed that lower genetic characteristics inherited from M. spicata to M. piperata. High similarity of M. spicata and M. longifolia could be attributed to natural hybridization between these species during their evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Natural hybridization
  • mint
  • Horsemint and peppermint