بررسی اثر متقابل بنزیل¬آدنین و کیتوسان در پرآوری درون¬شیشه¬ای توت¬فرنگی رقم سلوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 کارشناس¬ارشد بیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 کارشناس¬ارشد باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

5 دانشجوی سابق کارشناسی¬ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

ریز ازدیادی توت­فرنگی امکان تکثیر سریع آن را فراهم می­کند تنظیم­کننده­های رشد می­توانند در ریز ازدیادی توت­فرنگی و تکثیر سریع آن موثر باشند. با توجه به اهمیت مرحله پرآوری ریز ازدیادی، در این پژوهش اثر متقابل بنزیل آدنین و کیتوسان مورد بررسی قرار گرفت. محیط کشت موراشیک و اسکوگ (MS) با دو غلظت بنزیل آدنین (1 و 2 میلی­گرم در لیتر) و پنج غلظت کیتوسان با وزن مولکولی بالا (صفر، 20، 30، 40 و 60 میلی­گرم) مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تکرار به­کار برده شد. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد شاخساره­ها، قطر شاخساره­ها، طول شاخساره­ها، تعداد برگ، سطح برگ، میزان کلروفیل و وزن خشک توده گیاهی بود. براساس نتایج به­دست آمده بین غلظت 1 یا 2 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین از لحاظ تاثیر بر صفات مورد آزمایش تفاوت معنی­دار وجود نداشت. بیش­ترین تعداد شاخساره، قطر شاخساره، تعداد برگ و وزن خشک توده گیاهی در غلظت 1 یا 2 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین و بدون کیتوسان  به­دست آمد. اما بیش­ترین طول شاخساره و میزان کلروفیل در ترکیب 1 یا 2 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین با 30 میلی­گرم در لیتر کیتوسان مشاهده گردید. بیش­ترین سطح برگ در ترکیب 1 یا 2 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین با صفر، 20، 30 یا 40 میلی­گرم در لیتر کیتوسان به­دست آمد. بر اساس نتایج، ترکیب 1 میلی­گرم بنزیل آدنین در پرآوری رقم توت­فرنگی سلوا معنی­دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Interaction Effect of Benzyladenine and Chitosan on in vitro Proliferation of Strawberry (Fragaria  ananassa cv. Selva)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Jalili Marandi 1
  • Lotf- Ali Naseri 2
  • Mehdi Mohseniazer 3
  • Ramin Hajitagiloo 4
  • Mohammad Reza Marhamati 5
1 Associate professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia
3 MS in Biotechnologi Respectivly, Department of Biotechnologi, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia
4 MS in Horticulture Respectivly, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia
5 MS in Horticulture Respectivly, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

Micropropagation of strawberry provides possibility of fast multiplication. Growth regulators can be effective on micropropagation of strawberry and fast multiplication. To attention to the importance of proliferation stage of micropropagation, in this research an investigation carried out on the interaction effect of benzyladenine (BA) and chitosan. The Murashige and Skoog (MS) culture medium was supplemented with BA in two concentration (1 and 2 mg/l) and Chitosan with high molecular weight in five concentration (0,20,30,40 and 60 mg/l). A factorial experiment based on completely de +sign with eight replication was used. Evaluated characteristics included number of shoots, diameter of shoots, length of shoots, number of leaves, size of leaves, chlorophyll content and dry weight of plant mass. Based on the obtained results there was not significant differences between 1or 2 mg/l concentration of BA from the point of effect on examined characteristics. The highest number of shoots, diameter of shoots, number of leaves and dry weight of plant mass were obtained in 1 or 2 mg/l BA and without chitosan. But the highest length of shoot and chlorophyll content were observed in combination of 1 or 2 mg/l BA with30 mg/l chitosan. The highest leaf size were obtained in combination of 1 or 2 mg/l BA with 0, 20, 30 or 40 mg/l chitosan. According to the results, 1mg/l BA was significant effective on proliferation of Selva strawberry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proliferation
  • Strawberry
  • Benzyladenine
  • Chitosan
  • In vitro