بررسی پاسخ به جنین‌زایی در کشت بساک ژنوتیپ‌های ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک، تهران

4 دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

تولید گیاهان هاپلویید با استفاده از کشت بساک در برنامه‌های بِه­نژادی و پژوهش­های بنیادی گیاهان عالی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش قابلیت آندروژنز در پاسخ به کشت بساک 44 ژنوتیپ ذرت و نیز اثر پیش­تیمار سرمایی، نوع محیط کشت و جهت قرار دادن بساک‌ها روی محیط کشت بر میزان جنین­زایی بررسی شد. نتایج اولیه کشت بساک­ها نشان دهنده پاسخ مثبت فقط 8 ژنوتیپ شاملS61،K74/1 TWC605 ، SC709، DH5×DH7، A188، LA12 و ETH-M82 به جنین‌زایی بود. به دلیل پاسخ ضعیف جنین‌زایی در اغلب ژنوتیپ­های ذرت مورد بررسی در این پژوهش، برای انجام آزمایش­­های بعدی از دو ژنوتیپ برتر DH5×DH7 و ETH-M82 استفاده شد. تجزیه واریانس داده­ها در آزمایش اول نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها و محیط‌های کشت مورد بررسی از نظر تعداد ساختارهای شبه جنینی تشکیل شده، تفاوت معنی­داری وجود داشت، ولی بین پیش تیمارهای سرمایی 14 و 21 روزه تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. مقایسه میانگین­ها در آزمایش دوم نشان داد که محیط کشت Yu-pei حاوی mg1-1 90 ساکارز با تولید 82/21 ساختار شبه جنینی در 100 بساک کشت شده، بهترین محیط کشت القای جنین‌زایی می‌باشد. در آزمایش سوم نیز معلوم شد که بهترین نحوه قرارگیری بساک­ها روی محیط کشت از جهت لبه بساک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Embryogenesis Response of Maize (Zea mays L.) Genotypes to Anther Culture

نویسندگان [English]

  • Saeid Khavari khorasani 1
  • Ahmad Moieni 2
  • Amir Mousavi 3
  • Mohammad Golbashy 4
1 Scientific Membrane of khorasan Razavi Agricultural Research and Natural Resources Institute Mashhad, Mashhad
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran
3 Scientific Membrane of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology- Iran, Tehran
4 P.h.D. Student of NanoBioTechnology, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Haploid plants have an important role in plant breeding programes and basical researches. In this study, 44 Zea (Zea mays L.) genotypes were evaluated for their response to embryogenesis via anther culture. Three experiments were conducted for understanding the effects of cold pre-treatments, kind of culture media, and the orientation of anthers on culture media for response to embryogenesis. The results of anther culture showed that embryo-like structures (ELSs) were obtained from genotypes DH5×DH7, ETH-M82, TWC605, SC709, A188, S61, K74/1 and LA12 (sweet corn). Plant regeneration were performed successfully. Analysis of variance for the first experiment showed significant differences between anther culture media and genotypes, but there was no significant differences between two cold pre-treatments (14 and 21 days). In the second experiment, the Yu-pei medium containing 90 g1-1 was the best media for embryogenesis with 21.82 ELSs /100 cultured anthers. Cultivation of anthers by edges on medium in the third experimentwas the best orientation for anther culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anther culture
  • Embryo-like structures (ELS)
  • Zea mays L
  • Haploid plant