الگوی rep-PCR استرین¬های Pectobacterium جدا شده از سیب¬زمینی دارای علایم بیماری-های پوسیدگی نرم و ساق سیاه در استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد دامغان

2 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان همدان

4 بخش بیماری¬های گیاهی موسسه بررسی آفات و بیماری¬های گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

استرین­های وابسته به باکتری جنس Pectobacterium از مهم­ترین عوامل بیماری­زای گیاهی به­ویژه سیب­زمینی هستند. در استان همدان همه ساله گونه­های مختلف این باکتری زیان­های فراوانی را به بار می­آورند. از مناطق مختلف کشت سیب زمینی در استان همدان نمونه­های مشکوک و دارای علایم بیماری­های پوسیدگی نرم و ساق سیاه گردآوری و استرین­های باکتریایی مشابه Pectobacterium رو ی محیط کشت EMB جدا و خالص سازی شدند. پس از اثبات بیماری­زایی استرین­های باکتری روی سیب­زمینی، تعداد 27 استرین برای بررسی ویژگی­های فنوتیپی به­منظور شناسایی، انتخاب شدند. استرین­های باکتریایی مورد بررسی بر اساس ویژگی­های بیماری­زایی و فنوتیپی از هم­دیگر متمایز بودند. بر مبنای ویژگی­های فنوتیپی بیشتر استرین­های عامل بیماری سیب­زمینی به­عنوان Pectobacterium carotovorum و تعدادی نیزPectobacterium atrosepticum شناسایی شدند. انگشت نگاری ﮊنومی استرین­های انتخاب شده به­روش rep-PCR  با استفاده از دو آغازگرERIC  وBox  انجام شد. داده­های به دست آمده با استفاده از نرم­افزار NTSYS V 2.2 و روش تجزیه خوشه­ای UPGMA آنالیز شد. نتایج حاصل نشان داد که استرین­های مورد آزمایش P. carotovorumو تعدادی نیز P. atrosepticum  هستند. بررسی الگوی  rep-PCRروشی سریع برای تشخیص و ردیابی استرین­های Pectobacterium بیماریزای سیب­زمینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

rep -PCR Pattern of the Strains of Pectobacterium Isolated From Potato Soft Rot and Black Leg Diseases in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh kazemi 1
  • Gholam khodakaramian 2
  • Azize Bagheri 3
  • Abolghasem ghasemi 4
1 MSc student of Damghan Azad University
2 Associate Professor of Plant Protection Department, Faculty of Ag , Bu Ali Sina University, Hamedan
3 Researh center of Jihad –e- Agriculture in Hamedan
4 Province and Plant Disease Department of Pest and Diseases Reseaech Center for Ministry of Jihad –e- Agriculture
چکیده [English]

Bacteria belong to Pectobacterium genus cause important diseases on some plants especially potato. They are agents for economically crop losses in Hamedan province anuualy. From the main potato growing area in Hamedan province diseased potato samples showing soft rot and black leg disease symptoms were collected and bacterial strains were isolated on EMB medium. Pathogenicity of the isolated straind verified on potato seedlings and 27 strains for characterization of phenotypic features as representatives which were determined based on the standard bacteriological methods. Results indicated that tested strains were differenciable based on their phenotypic feautures which mainly identified as Pectobacterium carotovorum and few as Pectobacterium atrosepticum. Genomic fingerprinting of the representatives by rep-PCR using ERIC and Box primers were determined. Obtained DATA were analyzed by NTSYS V.2. 2 software and UPGMA cluster analysis using Jacard coefficient. Results showed that most of the tested strains are P. carotovorum and a few as P. atrosepticum. Rep-PCR patten analysis is a quick technique for detection and identification of Pectobacterium strains pathogenic on potato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pectobacterium carotovoru
  • Pectobacterium atrosepticum
  • ERIC
  • BOX