بررسی و بهینه¬سازی برخی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز (gusA) با واسطه آگروباکتریوم در سیب پاکوتاه (Malus domestica.Borkh var.Gami Almasi)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بو‌علی‌سینا همدان، همدان

3 دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی تهران

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

5 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

6 استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

سیب گمی­الماسی یکی از ارقام پاکوتاه سیب است که منشاء آن شمال­غرب ایران بوده و به لحاظ ویژگی‌های مناسب از نظر باغبانی حائز اهمیت می­باشد. انتقال ژن با استفاده از آگروباکتریوم یکی از روش­های تراریختی است که تاکنون در مورد بسیاری از گونه‌ها و ارقام انجام گرفته است. بهینه‌سازی عوامل مختلف تاثیر گذار در تراریختی و باززایی گیاهان تراریخت لازمه برنامه‌های انتقال ژن محسوب می‌شود. در این پژوهش با استفاده از انتقال ژن بتا گلوکورونیداز برخی از عوامل موثر در تراریختی سیب گمی برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت. سویه آگروباکتریوم، غلظت باکتری، مدت زمان تلقیح، طول مدت کشت همزمان و نوع محیط القای بیماری‌زایی باکتری و تاثیر آن­ها در میزان تراریختی، از عوامل مورد بررسی بودند. در آزمایش­های تراریختی غلظت موثر کانامایسین برای انتخاب تراریخت‌ها 50 میلی‌گرم در لیتر به­دست آمد و از بین تیمار‌های مختلف سویه‌ GV3850 نسبت به GV3101 موثرتر بود. بر اساس نتایج دو روز کشت همزمان و استفاده از محیط LB به­عنوان محیط آلودگی آگروباکتریومی نسبت به AB مناسب‌تر تشخیص داده شد. درصد تراریختی در بهترین تیمار 2 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Factors Affecting Agrobacterium Tumefaciens Mediated Transformation Of Dwarf Rootstock Of Apple (Malus Domestica Borkh Cv Gami Almasi)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mohseniazar 1
 • Sonbol Nazeri 2
 • Mohammad Ali Malboobi 3
 • Morteza Ghadimzadeh 4
 • Abolfazl Barzgari 5
 • Ali Reza Farokhzad 6
1 MSc of Biotechnology , Horticulture Department of Agriculture faculty, Urmia University
2 Assistant professor of Biotechnology Department of agriculture faculty, Bu-Ali Sina University
3 Associated professor of National Institute of Genetic engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
4 Associate professor of Plant breeding and Agronomy Department of agriculture faculty, Urmia University
5 Agricultural Biotechnology Research Institute of Tabriz – Iran
6 Assistant professor of Horticulture Department of Agriculture faculty, Urmia University
چکیده [English]

Gami Almasi is a dwarf rootstock of apple (Malus domestica Bork) that originated from North West of Iran and has some good horticultural characteristics. Agrobacterium mediated gene transformation is a method that perform for introducing of gene into plant species and need for developed to new varieties. Present study performed for first time in this cultivar. Optimizing of factors that affected on transformation is necessary in transformation programs. In this research some factors that affected on transformation such as, Agrobacterium strain, bacteria suspension ‍‍concentration, infection time, Co-cultivation period and Agrobacterium infection medium type, were evaluated byinsertion of b-glucoronidase gene. In transformation experiments, infection by bacterial suspension in 0.5 OD at 600 wavelengths for 5 minutes, showed better results than other treatments. All regenerated shoots on selective medium tested by histochemical GUS assay and PCR. Agrobacterium tumefaciens strain GV3850, with 2 days co-cultivation period were better than GV3101 strain with 3 days, co-cultivation for transformation performance. LB medium had better effect than AB medium as Agrobacterium infection medium. Under the most suitable condition, 2% transformation ratio was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agrobacterium
 • Apple
 • Gami
 • GusA
 • Strain
 • transformation