بهینه¬سازی کشت درون شیشه¬ای پنج رقم گل رز شاخه بریده (Roza hybrid L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری (استادیار فعلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین) دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

5 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی وین

چکیده

با توجه به ظرفیت بالای کشت بافت گیاهی در تکثیر، دست­ورزی و نگهداری رقم­های اصلاح شده، پنج رقم گل رز شاخه بریده تجاری Super Green، Maroussia، Full House، Cool Water، Cherry Brandy، در ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. قطعات 2 سانتی­متری ساقه، پس از گندزدایی سطحی با هیپوکلریت سدیم تجاری (50- 10%) و سپس غوطه­وری در اتانول 70% (v/v) به مدت 2 الی 5 دقیقه، در محیط MS کشت شدند. جوانه­های رشد کرده به منظور پرآوری در محیط­های حاوی تیمارهای مختلف تنظیم کننده رشدی (22/2- 11/1- 55/0- 0/0 میکرومولار) BA و (54/0- 27/0- 054/0- 0/0 میکرومولار) NAA مستقر شدند. برای القای ریشه در رقم­ها، تیمار ترکیبی (9/9 میکرومولار) IBA و (4/5 میکرومولار) NAA اعمال شد. بیش­ترین درصد شاخه­های عاری از آلودگی در تیمار 50% هیپوکلریت سدیم تجاری و اتانول 70% به مدت 5 دقیقه به دست آمد. نرخ پرآوری در ترکیب­های تیماری از 0/0% تا 82% بسته به رقم متغییر بود. تیمار (22/2 میکرومولار) BA و (27/0 میکرومولار) NAA در تمامی رقم­ها از بیش­ترین درصد پرآوری و رشد برخوردار بود. درصد تولید ریشه بسته به رقم؛ از 0/0% تا 4/71% تفاوت نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro Culture Improvement of Five Cut Rose (Rosa hybrid L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Fattane Yari 1
  • Amir Mousavi 2
  • Younes Mostofi 3
  • Z Zamani 3
  • Seyed Mehdi Seyedi 2
  • Ali Reza Motallebi Azar 4
  • Margit Laimer 5
چکیده [English]

In vitro culture of plants offers high capacity for multiplication, maintenance and manipulation of modern cultivars. Five commercial cut rose cultivars in Iran (Cherry Brandy, Cool Water, Full House, Maroussia and Super Green) were evaluated in this study. Nodal stem segments (2 cm) were surface sterilized with commercial bleach (10-50%) for 20 min and 70% ethanol (v/v) for 2-5 min and cultured on MS medium. Various concentrations of 6-benzyladenine (BA) (0 -0.55 -1.11 -2.22 µM) and naphthalene acetic acid (NAA) (0- 0.054- 0.27- 0.54 µM) were used for shoot proliferation of new establishments. Two types of auxin, NAA (5.4 µM) and IBA (9.9 µM) were tested for root induction. Higher percentage of aseptic shoots was obtained by 50% commercial bleach and 5 minute of 70% ethanol pretreatment. Significant difference was observed between shoot proliferation rates (0.0- 82%) of cultivars and all cultivars had satisfactory multiplications on 2.22 µM BA and 0.27µM NAA combinations. The rate of produced root (0- 71.4%) differed between cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disinfection
  • Proliferation
  • Root induction