بررسی تنوع ژنتیکی سیب¬های بومی ایران با استفاده از نشانگر SSR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

تنوع ژنتیکی 44 رقم سیب از مناطق مختلف ایران به کمک 16 جفت نشانگر ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت. در کل 45 آلل در بین ارقام شناسایی شد. تعداد آلل­ها در هر مکان ژنی از2 تا 5 عدد متغیر و با متوسط 8/2 بود. میانگین تعداد آلل موثر 2/2، میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به­ترتیب 52/0 و 45/0 برآورد گردید. با توجه به آزمون کای اسکور در هر مکان ژنی نتیجه­گیری گردید که جمعیت مورد مطالعه از تعادل هاردی- واینبرگ پیروی نمی­کند. محتوی اطلاعات چند شکل از 18/0 تا 76/0 متغیر بود که دلالت بر ظرفیت بالای برخی نشانگرها در تفکیک و تمایز افراد دارد. بر اساس تجزیه خوشه­ای به روش UPGMA ارقام مورد مطالعه در دو گروه اصلی قرار گرفتند. بر این اساس بیش­ترین شباهت ژنتیکی بین ارقام״سلماس 4״ و״دیررس مشهد״ و کم­ترین میزان آن بین ارقام ״مشکی دماوند 2״ و״سیفه شیرین״ مشاهده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در اتخاذ تدابیر اصلاحی سیب مفید واقع شود. در مطالعات تنوع ژنتیکی و اصلاح سیب، به­علت طولانی بودن دوره نو نهالی و وجود شرایط ویژه درختان میوه، به­نظر می­رسد که استفاده از نشانگرها با درجه چند شکلی بالا و درعین حال متصل به صفات خوب مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity Survey of Iranian Native Apples (Malus× domestica) Genotypes Using SSR Markers

نویسندگان [English]

  • Javad Farrokhi 1
  • Lotfali Naseri 2
1 Former MSc student, Department of Horticulture, Urmia University, Iran
2 Assistant Professor Respectively, Department of Horticulture, Urmia University, Iran
چکیده [English]

The genetic diversity of 44 apple genotypes from all over part ofIranwas evaluated using 16 pairs of SSR primers. In Total, 45 alleles were detected. The number of alleles per locus varied from 2 to 5 with an average of 2.8. The average number of effective alleles was 2.2, the average of expected and observed heterozygosity were 0.52 and 0.45, respectively. According to Chi-square test, population was out of Hardy–Weinberg equilibrium. The Polymorphism Information Content (PIC) ranged from 0.18 to 0.76 implying the high detecting potential of some studied primers. Based on Jaccard’s coefficients similarity matrix for all studied apple genotypes, the highest similarity was observed between "Salmas4" and "Dirras-eMashhad" and the The lowest one was found between "Meshki-eDamavand2" and "Sifeshirin". Cluster analysis by using UPGMA algorithm revealed two main groups. Considering to long juvenile period in fruit trees such as apple, it seems that the application of markers with high degree of polymorphism and linked to appropriate trait would be useful in apple genetic diversity studies and breeding activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Cluster analysis
  • Genetic diversity
  • Microsatellite markers