تکثیر درون شیشه¬ای پامچال (L. Primula acaulis) با استفاده از ریزنمونه¬های نوک شاخساره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

این مطالعه بر روی پامچال (Primula acaulis) انجام گرفت. هدف از این پژوهش استقرار و ایجاد پروتکلی قابل تکرار برای تولید و تکثیر درون شیشه­ای این گیاه از نوک شاخساره بود. ابتدا بذرها در محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) بدون تنظیم­کننده­های رشد گیاهی کشت گردیدند. سپس، نوک شاخساره به دست آمده از دانهال­های درون شیشه­ای، در چندین محیط پایه MS حاوی غلظت­های مختلف 6- بنزیل آدنین (BA) و تیدیازورن (TDZ)، در ترکیب با غلظت­های مختلف 1- نفتالین استیک اسید (NAA) کشت گردید. این آزمایش به­ صورت دو طرح جداگانه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان داد که درصد پاسخ ریزنمونه­ها در تیمارهای آزمایش اول، از صفر تا 100% و در تیمارهای آزمایش دوم، از 30 تا 100% متغیر بود. محیط­های کشت حاوی یک میلی­گرم در لیتر BA در تیمارهای آزمایش اول و محیط­های حاوی 4/0 میلی­گرم در لیتر TDZ در تیمارهای آزمایش دوم، بیش­ترین شاخساره را تولید کردند. شاخساره­های باززایی شده به سهولت و بدون نیاز به محیط­های کشت ریشه­زایی، ریشه­دار شدند. بیش­ترین تعداد ریشه در محیط 3 میلی­گرم در لیتر BA + 8/0 میلی­گرم در لیتر NAA در تیمارهای آزمایش اول و 4/0 میلی­گرم در لیتر TDZ + 8/0 میلی­گرم در لیتر NAA در تیمارهای آزمایش دوم به­دست آمد. در نهایت گیاهچه­های سازگار شده به محیط برون شیشه­ای برای رشد و نمو بیشتر انتقال یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Vitro Propagation of Primrose (Primula Acaulis L.), Via Shoot Tip Explants

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Noroozi Sharaf 1
  • Mansoor Gholami 2
  • Yousef Hamidoghli 3
  • Hedayat Zakizadeh 3
1 PhD Student , Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht
2 Associate professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan
3 Assistant Professor respectivly, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht
چکیده [English]

This study carried out on commercial primrose (Primula acaulis L.). The aim of the present study was to establish an efficient and reproducible protocol for in vitro propagation of P. acaulis from shoot tips. First of all seeds were cultured on MS (Murashig & Skoog) medium without plant growth regulators. Afterwards, the seedling-derived shoot tips were cultured on MS basal medium, containing various concentrations of 6-benzylaminopurine (BA) and thidiazuron (TDZ) in combination with various concentrations of 1-naphthaleneacetic acid (NAA). The experiments was carried out in two factorial design on the basis of completely randomize design. The result showed that the frequency of shoot regeneration was 0 to 100% in the first experiment and 30 to 100% in the second one. The highest shoot regeneration in first and second experiments, considerably affected by MS media containing 1 mgL–l BA and also 0.4 mgL–l TDZ, respectively. Regenerated shoots easily rooted without the necessity for transfer to a rooting medium. Number of roots significantly affected by media supplemented with 3 mgL-1 BA + 0.8 mgL-1 NAA and 0.4 mgL-1 TDZ + 0.8 mgL-1 NAA. Finaly, plantlets were hardened-off and transferred to soil for further growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micropropagation
  • Shoot regeneration
  • Primula spp
  • Thidiazuron