بررسی واکنش ژنوتیپ¬های کلزا به تنش خشکی از طریق کشت کالوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

به­منظور بررسی واکنش ژنوتیپ­های کلزا به تنش خشکی در شرایط کشت بافت، آزمایشی با 16 ژنوتیپ از این گیاه در 5 سطح خشکی (صفر، 10، 20، 30 و 40 درصد پلی اتیلن گلیکول در محیط کشت MS که به­ترتیب معادل شاهد، 15/0-، 49/0-، 03/1- و 76/1- مگاپاسکال می­باشند) به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. کالوس­های حاصل از کشت ریزنمونه­های هیپوکوتیل در محیط القاء کالوس (محیط MS حاوی 5/0 میلی­گرم در لیترNAA، 5/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D و 5/0 میلی­گرم در لیتر BAP) تحت تاثیر سطوح مختلف خشکی قرار داده شدند. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ­ها از طریق سنجش معیارهای سرعت رشد نسبی کالوس (RGR)، سرعت رشد کالوس (CGR)، محتوای آب نسبی کالوس (RWC)، شاخص تحمل کالوس (Intol) و محتوای پرولین کالوس (PC) انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که از نظر کلیه صفات مورد مطالعه در بین ژنوتیپ­ها اختلاف معنی­داری وجود دارد. نتایج مقایسه میانگین­ها نشان داد ژنوتیپ شماره 7 (Dante) به لحاظ دارا بودن محتوای آب نسبی، سرعت رشد، سرعت رشد نسبی و شاخص تحمل کالوس بالا در شرایط پتانسیل اسمزی نسبت به سایر ژنوتیپ­ها از ظرفیت ژنتیکی بالاتری از نظر واکنش به تنش خشکی در شرایط آزمایشگاهی برخوردار است، لذا به­عنوان ژنوتیپ احتمالی دارای کالوس متحمل به خشکی در شرایط این ویترو معرفی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rapeseed Genotypes Response to Drought Stress via Callus Culture

نویسندگان [English]

  • Zeynab Chaghakaboodi 1
  • Ali Reza Zebarjadi 2
  • Danial Kahrizi 2
1 M. Sc. Student, Department of Plant Breeding and Agronomy, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah
2 Assistant Professor respectively, Department of Plant Breeding and Agronomy, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

In order to investigate response of rapeseed genotypes (Brassica napus L.) to drought stress, an experiment was carried out with 16 genotypes and 5 level of drought induced via polyethylene glycol 6000 (0, 10, 20, 30 and 40% corresponding to osmotic potentials of control, -0.15, -0.49, -1.03 and -1.76 MPa) as a factorial arrangement in CRD template with three replications. Hypocotyl calli derived from cultures on callus induction medium (MS medium supplement with 0.5 mg/l NAA + 0.5 mg/l 2,4-D and 0.5 mg/l BAP) were subjected to different levels of drought stress. Some traits such as relative growth rate (RGR), relative water content (RWC), INTOL index, callus growth rate (CGR) and proline content (PC) were measured in calli. The results of ANOVA in vitro showed that there was a significantly difference between all genotypes for the traits. Results of means comparison revealed that the genotype No. 7 (Dante) had the highest amounts of RWC, CGR, RGR and INTOL, therefore this  genotype is introduced because it had drought tolerant calli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapeseed
  • Polyethylene glycol
  • Hypocotyl
  • Callus