پرمایه کردن گلبرگ زعفران از پروتئین در کشت بستر جامد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیئت علمی / سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

 اسپرجیلوس نایجر یکی از ریزجاندارهایی است که برای تولید پروتئین تک­یاخته به­کار رفته است. این قارچ ریسه‌ای که توانایی تراوش انواع آنزیم را دارد می­تواند بر سطح زیادی از سوبسترا رشد کند و از آن­جا که مقدار زیادی پروتئین برون سلولی تولید می‌کند هم می‌توان بستر رشد آن را از پروتئین درون سلولی قارچ پرمایه کرد و هم می‌توان پروتئین ترشح شده را با حلال به سادگی بیرون کشید. راندمان رشد قارچ از آن­جا که در حالت طبیعی بر روی جامدات پکتینی رشد می‌کند بر بستر جامد اغلب بیشتر از حالت مایع است. گلبرگ زعفران که در حال حاضر یکی از ضایعات کشاورزی است، می­تواند به­عنوان بستر کشت جامد مورد استفاده قرارگیرد. در این تحقیق با کشت بستر جامد اسپرجیلوس نایجر بر روی گلبرگ خشک شده زعفران در یک دوره 15 روزه، پروتئین آن با دو حلال متفاوت بیرون کشیده شده و به دو روش لری و بیوره سنجیده شد. بیشترین میزان پروتئین سنجیده شده به روش بیوره با حلال آب خالص 53/98 میلی‌گرم در هر یک گرم گلبرگ خشک آغازین و با حلال سود و بافر کربنات 167 میلی‌گرم در هر یک گرم گلبرگ خشک آغازین برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protein Enrichment of Saffron Petals in Solid State Fermentation

نویسندگان [English]

  • Amir Abolhasani 1
  • Seyed Mohammad Heydarian 2
  • Seyed Mohammad Hoseini 3
1 Chemical Engineering Department, Amirkabir university, Tehran, Iran
2 Iranian Research Oranization for Science and Technology
3 Chemical Engineering Department - Amirkabir University
چکیده [English]

Aspergillus niger is one of the microorganisms utilized to produce single cell protein. This filamentous fungus can produce a wide range of enzymes and may be cultivated by lot of substrates. Aspergillus niger is able to produce high amount of extracellular protein, therefore it is possible to enrich the substrate and also extract the protein with a solvent. Its growth efficiency is higher on solid substrate because it can grow naturally on pectin substrate. Saffron petal is now one of the agricultural wastes while it could be used as substrate for solid state fermentation. In this research A. niger was cultivated on dried saffron petals in a 15 day period and its protein content was extracted with two solvents and assayed by Biuret and Modified Lowry methods. Highest amount of protein assayed by Biuret was 98.53 mg per gram of dry substrate when extracted with distilled water and reached up to 167 mg/g dry substrate when using a mixture of NaOH and Sodium carbonate-bicarbonat buffer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron petals
  • Solid state fermentation
  • Aspergillus niger
  • Single cell protein
  • Agricultural waste
Abbasi-Alikamar, R., Eskandari, M., Tatari, M. and Ahmadi, M. M. 2007. The effect of water extract of saffron’s petals on germination and seeding growth of wheat. International Symposium on Saffron Biotechnology and Biology, 739: 209-214.

Doelle, H. W., Mitchell, D. A. and Rolz, C. E. 1992. Solid Substrate Cultivation. Elsevier Applied Science. Edition 2.

Hemmati Kakhaki, A. 2001. Optimization of factors affecting production of edible colors from saffron petals. Journal of Agricultural Science and Technology, 15: 13-21.

Jernejc, K., Cimerman, A. and Perdih, A. 1986. Comparison of different methods for protein determination in Aspergillus niger mycelium. Applied Microbiol Biotechnoly, 23: 445-448.

Kirk, T. K. and Tien, M. 1988. Lignin peroxidase of Phanerochaete chrysosporium. Methods in Enzymology, 161: 238-249.

Lotfi, L., Hamedi, M. and Kalbasi, A. 1387. Anthocyanin extraction from saffron petal and anthocyanin quality and quantity investigation: Sulfured water effect investigation. 18th National congress on food technology, 152-158.

Mitchell, D. A. and Lonsane, B. K. 1990. Definition, characterization and economic evaluation, in: Doelle, H. W., Rolz, C. (Eds.), General Principles of Solid Substrate Fermentation-Rapid Publications of Oxford Ltd.

Mitchell, D. A., Kreiger, N. and Verovic, M. 2000. Overview of solid state bioprocessing-Elsevier science. Biotechnology Annual Review, 8: 183-225.

Pandey, A., 2003. Solid-state fermentation. Biochemical Engineering Journal, 13: 81-84.

Pandey, A., Soccol, C. R., Leo, J. A. R. and Nigam, P. 2001. Solid state fermentation in biotechnology. Asiatech Publishers. Edition 4.

Stoscheck, C. M. 1990. Quantitation of Protein. Methods in Enzymolgy, 182: 50-69.

Stoscheck, C. M. 1990. Quantitation of Protein. Methods in Enzymolgy, 182: 50-69.

Tajali, F., Hemmati Kakhaki, A., Hatamizadeh, M. and Gasrani, S. 1387. Saffron petal antioxidants properties determination. 18th National congress on food technology, 101-106.