بررسی ارتباط ژن‌های Hd5 و Hd6 با زمان خوشه‌دهی در ارقام محلی و اصلاح شده برنج

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

3 دانشیار گروه زیست فناوری، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

در این تحقیق ارتباط SNP عملکردی ژن‌های Hd5 و Hd6 با زمان خوشه‌دهی در برنج مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور 45 رقم برنج محلی و اصلاح شده در شرایط آب‌وهوایی گرگان مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی دو ژن فوق تعیین ژنوتیپ شدند. تجزیه ارتباط در کل جمعیت مورد مطالعه نشان داد که SNP ژن Hd5 8/4 درصد از تغییرات زمان خوشه‌دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت دیررسی معادل 6/2 روز برآورد شد. ولی SNP ژن Hd6 5/5 درصد از تغییرات زمان خوشه‌دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت زودرسی معادل 4/2- روز برآورد شد. پس از تفکیک جمعیت به دو گروه ارقام اصلاح شده و محلی تجزیه ارتباط نشان داد که اثر SNP ژن Hd5 بر زمان خوشه‌دهی ارقام اصلاح شده غیر‌معنی‌دار بود. اما در گروه ارقام محلی این SNP بخش نسبتاً بالایی (2/16 درصد) از تغییرات زمان خوشه‌دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت دیررسی معادل 4/4 روز برآورد شد. اثر SNP ژن Hd6 بر زمان خوشه‌دهی ارقام محلی معنی‌دار نبود، ولی در گروه ارقام اصلاح شده این SNP بخش نسبتاً بالایی (6/17 درصد) از تغییرات زمان خوشه‌دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت زودرسی معادل 8/3- روز برآورد گردید. براساس نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اصلاح ارقامی با آلل‌های زودرس‌کننده ژن‌های Hd5 و Hd6 امکان‌پذیر می‌باشد. ‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Relationship of Hd5 and Hd6 with Heading Date in Local and Improved Rice Cultivars

نویسندگان [English]

  • Leila Nayyeripasand 1
  • Nadali Babaeian Jelodar 2
  • Ghorbanali Nematzadeh 2
  • Asadoullah Ahmadikha 3
  • Mohammad Reza Azimi Moghadam 4
1 Former MSc Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari
3 Associate Professor, Department of Biotechnology, Faculty of New Technologies and Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran
4 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan
چکیده [English]

In this research the relationship of functional SNP of Hd5 and Hd6 genes with heading date was investigated in rice. For this purpose, 45 local and improved rice cultivars were phenotypically evaluated in Gorgan condition, and were genotyped using primer pairs specific to the genes. Association analysis in total population showed that Hd5 SNP explained 4.8% of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to 2.6 days. However, Hd6 SNP explained equal to 5.5 % of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to -2.4 days. After subdividing the population into two local and improved groups association analysis showed that effect of Hd5 SNP on heading date of improved cultivars wasn’t significant. However, in local cultivars, the SNP explained a relatively high portion (16.2%) of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to 4.4 days. Effect of Hd6 SNP on heading date wasn’t significant in local cultivars, but in improved cultivars the SNP explained a relatively high portion (17.6%) of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to -3.8 days. On the basis of the results of this research it can be concluded that improving cultivars with earliness alleles of both Hd5 and Hd6 genes is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allele-specific primer
  • Genotyping
  • SNP
  • Mapping
Ahmadikhah, A. 2009. A rapid mini-prep DNA extraction method in rice. African Journal of Biotechnology, 8(2): 234-238.

Brooks, S. A., Yan, W., Jackson, A. K. and Deren, C. W. 2008. A natural mutation in rc reverts white-rice-pericarp to red and results in a new, dominant, wild-type allele: Rc-g. Theoretical and Applied Genetics, 117: 575-580

Daniel, X., Sugano, S. and Tobin, E. M. 2004. CK2 phosphorylation of CCA1 is necessary for its circadian oscillator function in Arabidopsis. Proceedings of National Academy of Science USA, 101: 3292-3297.

Ebana, K., Shibaya, T. and Wu, J. 2011. Uncovering of major genetic factors generating naturally occurring variation in heading date among Asian rice cultivars. Theoretical and Applied Genetics, 122: 1199-210.

Fujino, K. and Sekiguchi, H. 2005. Mapping of QTLs conferring extremely early heading in rice (Oryza sativa L.). Theoretical and Applied Genetics, 111: 393-398.

Gouesnard, B., Rebourg, C., Welcker, C. and Charcosset, A. 2002. Analysis of photoperiod sensitivity within a collection of tropical maize populations. Genetic Resources and Crop Evolution, 49: 471-481.

Hayama, R., Yokoi, S., Tamaki, S., Yano, M. and Shimamoto, K. 2003. Adaptation of photoperiodic control pathways produces short-day flowering in rice. Nature,422: 719-722.

Hayama, R. and Coupland, G. 2004. The molecular basis of diversity in the photoperiodic flowering responses of Arabidopsis and rice. Plant Physiology, 135: 677-684.

Hori, K., Ogiso-Tanaka, E., Matsubara, K., Yamanouchi, U., Ebana, K. and Yano, M. 2013. Hd16, a gene for casein kinase I, is involved in the control of rice flowering time by modulating the day-length response. The Plant Journal, doi: 10.1111/tpj.12268.

Itoh, H., Nonoue, Y., Yano, M. and Izawa, T. 2010. A pair of floral regulators sets critical day length for Hd3a florigen expression in rice. Natal Genetics, 42: 635-638.

Izawa, T. 2007. Adaptation of flowering-time by natural and artificial selection in Arabidopsis and rice. Journal of Experimental Botany, 58: 3091-3097.

Jung, C. and Muller, A. E. 2009. Flowering time control and applications in plant breeding. Trends in Plant Science, 14(10): 563-573.

Kinnear, P. R. and Colin, D. G. 2000. SPSS for Windows made simple: Release 10. Psychology Press, Hove, UK.

Matsubara, K., Kono, I. and Hori, K. 2008. Novel QTLs for photoperiodic flowering revealed by using reciprocal backcross inbred lines from crosses between japonica rice cultivars. Theoretical and Applied Genetics, 117: 935-945.

Murphy, R. L., Klein, R. R., Morishige, D. T., Brady, J. A., Rooney, W. L., Miller, F. R., Dugas, D. V., Klein, P. E. and Mullet, J. E. 2011. Coincident light and clock regulation of pseudoresponse regulator protein 37 (PRR37) controls photoperiodic flowering in sorghum. Proceedings of National Academy of Science USA, 109: 10281-10286.

Nayyeripasand, L., Nematzadeh, Gh., Babaeian Jelodar, N., Ahmadikhah, A., Azimi, M. R. 2013. Development of an allele-specific functional marker for studying Hd1 effect on flowering time of rice. International Research Journal of Basic and Applied Sciences, 4(5): 1000-1006.

Ogiso, E., Takahashi, Y., Sasaki, T., Yano, M. and Izawa, T. 2010. The role of casein kinase II in flowering time regulation has diversified during evolution. Plant Physiology, 152: 808-820.

Shibaya, T., Nonoue, Y., Ono, N., Yamanouchi, U., Hori, K. and Yano, M. 2011. Genetic interactions involved in the inhibition of heading by heading date QTL, Hd2 in rice under long-day conditions. Theoretical and Applied Genetics, 123: 1133-1143.

Simpson, G. G. and Dean, C. 2002. Arabidopsis, the Rosetta stone of flowering time? Science, 296: 285-289.

Sugano, S., Andronis, C., Ong, M. S., Green, R. M. and Tobin, E. M. 1999. The protein kinase CK2 is involved in regulation of circadian rhythms in Arabidopsis. Proceedings of National Academy of Science USA, 96: 12362-12366.

Takahashi, Y., Teshima, K. M., Yokoi, S., Innan, H. and Shimamoto, K. 2009. Variations in Hd1 proteins, Hd3a promoters, and Ehd1 expression levels contribute to diversity of flowering time in cultivated rice. Proceedings of National Academy of Science USA, 106: 4555-4560.

Thomas, B. and Vince-Prue, D. 1997. Photoperiodism in Plants. Academic Press, London.

Tsuji, H., Tamaki, S., Komiya, R. and Shimamoto, K. 2008. Florigen and the photoperiodic control of flowering in rice. Rice, 1: 25-35.

Tsuji, H., Taoka, K. and Shimamoto, K. 2011. Regulation of flowering in rice: two florigen genes, a complex gene network, and natural variation. Current Opinion in Plant Biology, 14: 45-52.

Turner, A., Beales, J., Faure, S., Dunford, R. P. and Laurie, D.A. 2005. The pseudo-response regulator Ppd-H1 provides adaptation to photoperiod in barley. Science, 310: 1031-1034.

Wang, S., Basten, C. J. and Zeng, Z. B. 2005. Windows QTL Cartographer 2.5. Department of Statistics, North Carolina State University, Raleigh, NC.

Wei, X., Xu, J., Guo, H., Jiang, L. and Chen, S. 2010. DTH8 suppresses flowering in rice, influencing plant height and yield potential simultaneously. Plant Physiology, 153: 1747-1758.

Xue, W., Xing, Y. and Weng, X. 2008. Natural variation in Ghd7 is an important regulator of heading date and yield potential in rice. Natal Genetics, 40: 761-767.

Yano, M., Katayose, Y. and Ashikari, M. 2000. Hd1, a major photoperiod sensitivity quantitative trait locus in rice, is closely related to the Arabidopsis flowering time gene CONSTANS. Plant Cell, 12: 2473-2484.

Yao, F. Y., Xu, C. G., Yu, S. B., Li, J. X., Gao, Y. J., Li, X. H. and Zhang, Q. F. 1997. Mapping and genetic analysis of two fertility restorer loci in the wild-abortive cytoplasmic male sterility system of rice (Oryza sativa L.). Euphytica, 98: 183-187.

Zakhrabekova, S., Gough, S. P. and Braumann, I. 2012. Induced mutations in circadian clock regulator Mat-a facilitated short-season adaptation and range extension in cultivated barley. Proceedings of National Academy of Science USA, 109: 4326-4331.