ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین و درون جمعیت‌ها، گونه‌ها و افراد مختلف یکی از اهداف اصلی بسیاری از تحقیقات به‌نژادی است. بدین منظور نشانگرهای مولکولی به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مطالعه برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین 20 رقم کلزا، از 9 آغازگر ISSR استفاده گردید. از بین این آغازگرها، 8 آغازگر ISSR بیش‌ترین چندشکلی را ایجاد نمودند. متوسط تعداد باند چند‌شکل به ازای هر آغازگر و هر رقم، به‌ترتیب، 77/8و 95/3 عدد برآورد شد. هم‌چنین بیش‌ترین محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) مربوط به آغازگر  MM6(78/0) بود. نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه‌ای با نرم‌افزار NTSYS به روش UPGMA و ماتریس ضریب تشابه ساده رسم شد. بر این اساس رقم‌ها در شش گروه مجزا قرار گرفتند. هم‌چنین نمودار دو بعدی با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) ترسیم و نتایج حاصل از گروه‌بندی آن با روش تجزیه خوشه‌ای مقایسه شد. گروه‌بندی دو روش تطابق زیادی با یکدیگر داشتند. بیش‌ترین تشابه ژنتیکی بین دو رقم Elite و Rinbow مشاهده شد. تنوع ژنتیکی بین ارقام کلزا از الگوی جغرافیایی آن‌ها تبعیت نمی‌کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Variation in some Canola Cultivars Using ISSR Markers

نویسندگان [English]

  • Elahe Mirzaei Delbari 1
  • Hamid Reza Nooryazdan 2
  • Jafar Vatandoost 3
  • Fereshteh Bayat Shahparast 2
  • Mohammad Armin 4
1 MSc Graduated, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Persian Gulf University, Bushehr
2 Assistant Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Persian Gulf University, Bushehr
3 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
4 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Sabzevar Branch, Sabzevar
چکیده [English]

Evaluation of genetic variation and inter/intra relationships among populations, species and different individuals is a basic purpose of plant breeding studies. To this object molecular markers have been widely used. In this study to investigate the genetic diversity of twenty cultivars of Canola, nine ISSR primers were used. Among all, eight ISSR primers produced highest polymorphisms. The average polymorphic band per primer/cultivar was estimated 8.77 and 3.95, respectively. The highest Polymorphic Information Content (PIC) calculated for MM6 primer (0.78), too. The tree diagram from Cluster analysis was drawn using NTSYS software, UPGMA method and Simple similarity matrix. The Cultivars divided into 6 separate clusters, accordingly. Furthermore, a Two-dimensional plot of the Principal Component Analysis (PCA) were drawn and compared with cluster analysis. Cultivars grouping based on two methods had a great similarity. The most genetic similarity observed between Elite and Rinbow cultivars. Genetic variation between Canola cultivars did not relate with their geographic pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Polymorphism information content
  • Cluster analysis
  • ISSR