ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین و درون جمعیت‌ها، گونه‌ها و افراد مختلف یکی از اهداف اصلی بسیاری از تحقیقات به‌نژادی است. بدین منظور نشانگرهای مولکولی به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مطالعه برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین 20 رقم کلزا، از 9 آغازگر ISSR استفاده گردید. از بین این آغازگرها، 8 آغازگر ISSR بیش‌ترین چندشکلی را ایجاد نمودند. متوسط تعداد باند چند‌شکل به ازای هر آغازگر و هر رقم، به‌ترتیب، 77/8و 95/3 عدد برآورد شد. هم‌چنین بیش‌ترین محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) مربوط به آغازگر  MM6(78/0) بود. نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه‌ای با نرم‌افزار NTSYS به روش UPGMA و ماتریس ضریب تشابه ساده رسم شد. بر این اساس رقم‌ها در شش گروه مجزا قرار گرفتند. هم‌چنین نمودار دو بعدی با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA) ترسیم و نتایج حاصل از گروه‌بندی آن با روش تجزیه خوشه‌ای مقایسه شد. گروه‌بندی دو روش تطابق زیادی با یکدیگر داشتند. بیش‌ترین تشابه ژنتیکی بین دو رقم Elite و Rinbow مشاهده شد. تنوع ژنتیکی بین ارقام کلزا از الگوی جغرافیایی آن‌ها تبعیت نمی‌کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Variation in some Canola Cultivars Using ISSR Markers

نویسندگان [English]

  • Elahe Mirzaei Delbari 1
  • Hamid Reza Nooryazdan 2
  • Jafar Vatandoost 3
  • Fereshteh Bayat Shahparast 2
  • Mohammad Armin 4
1 MSc Graduated, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Persian Gulf University, Bushehr
2 Assistant Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Persian Gulf University, Bushehr
3 Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
4 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Sabzevar Branch, Sabzevar
چکیده [English]

Evaluation of genetic variation and inter/intra relationships among populations, species and different individuals is a basic purpose of plant breeding studies. To this object molecular markers have been widely used. In this study to investigate the genetic diversity of twenty cultivars of Canola, nine ISSR primers were used. Among all, eight ISSR primers produced highest polymorphisms. The average polymorphic band per primer/cultivar was estimated 8.77 and 3.95, respectively. The highest Polymorphic Information Content (PIC) calculated for MM6 primer (0.78), too. The tree diagram from Cluster analysis was drawn using NTSYS software, UPGMA method and Simple similarity matrix. The Cultivars divided into 6 separate clusters, accordingly. Furthermore, a Two-dimensional plot of the Principal Component Analysis (PCA) were drawn and compared with cluster analysis. Cultivars grouping based on two methods had a great similarity. The most genetic similarity observed between Elite and Rinbow cultivars. Genetic variation between Canola cultivars did not relate with their geographic pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Polymorphism information content
  • Cluster analysis
  • ISSR
Abdelmigid, M. H. 2012. Efficiency of random amplified polymorphic DNA (RAPD) and inter- simple sequence
repeats (ISSR) markers for genotype fingerprinting and genetic diversity studies in canola (Brassica napus). African Journal of Biotechnology, 11(24): 6409-6419.
Alyari, H. and Shekari, F. 2001. Oilseeds (Agronomy and Physiology). Tabriz Amidi Publishers, 182 pp.
Barrak, K. M. 2006. Irrigation interval and nitrogen level effects on growth and yield of canola (Brassica napus L.). Scientific Journal of King Faisal University Alhassa Saudi Arabia, 7: 87-10.
Esmail, R. M., Zhang, J. F. and Abdel-Hamid, A. M. 2008. Genetic diversity in elite cotton germplasm lines using field performance and RAPD markers. World Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 369-375.
Farsi, M. and Bagheri, A. 1998. Principles of Plant Breeding. Jahad Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad, The Iran, 230 pp.
Ganjkhalou, A., Mohammadi, S. A., Moghadam, M., Ghasemi Golezani, K., Shakiba, R. and Yousefi, A. 2013. Study the genetic diversity of barley and analysis of microsatellite markers associated with traits related to freezing tolerance. Journal of the Seed and Plant (Seed), 1-28 pp.
Ghadami, N. 2011. Canola Crop (Planting and Harvesting). Publisher Education and Agricultural. Extension. 231pp.
Ghaffari Poor, A. 2007. Study of drought stress effects on yield and quality and quantity of sunflower hybrids. Degree of Master Thesis Islamic Azad University of Karaj, 120pp.
Gupta, P. K. and Varshney, R. K. 2000. The development and use of microsatellite markers for genetic analysis and plant breeding with emphasis on bread wheat. Euphytica, 113(3): 163-185.
Havlickova, L., Jozovai, E., Rychla, A., Klima, M., Kucera, V. and Curn, V. 2014. Genetic diversity assessment in winter oilseed rape (Brassica napus L.) collection using AFLP, ISSR and SSR markers. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 50(3): 216-225.
Kakaei, M., Zebarjadi., A., Mostafaie A. and Zebarjadi, M. Z. 2009. Evaluation of oil yield canola under drought stress. Proceedings of 1th Iranian Soilless Culture Congress, Esfahan university, Iran, 132pp.
Kumar, S. 1999. DNA marker in plant improvement. An Overview Biotechnolog Advances, 173: 143-18.
Mahmoud Ahmed, Sh. 2012. Assessment of genetic diversity of nine hybrid combinations of canola using SDS-PAGE, RAPD and ISSR markers. African Journal of Biotechnology, 11(93): 15959-15966.
Mehrabi, A., Mohammadi, S., Gholami, P. and Etminan, A. R. 2014. Genetic diversity structure of populations of Baneh trees (Pistacia atlantica subsp. mutica) revealed by genomic ISSR markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 22(2): 156-167.
Moghaddam, M., Mohammadi, S. A., Mohebalipour, N., Toorchi, M., Asharizad, S. and Toorchi, F. 2009. Assessment of genetic diversity in rapeseed cultivars as revealed by RAPD and microsatellite markers. African Journal of Biotechnology, 8: 3160-3167.
Mohammadi, S. A. and Prasanna, B. M. 2003. Analysis of genetic divesity in crope plants: Salient statistical tools and consideration. Crop Science, 43: 1235-1248.
Moreno, S., Martin, J. P. and Ortiz, J. M. 1998. Inter-simple sequence repeats PCR for characterization of closely related grapevine germplasm. Kluwer Academic Poblishers Euphytic, 101: 117-125.
Powell, W., Morgante, M., Andre, C., Vogel, J., Tingey, S. and Rafalski, A. 1996. The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsattlite) markers for germplasm analysis. Molecular Breeding, 2: 225-238.
Ramyh, V. 2007. Effects of different planting times on yield and other agronomic traits of rapeseed. Seed and Plant Improvement Institute, 2-950-000021-31-0000-90038.
Roder, M. S., Korzun, V., Wendehake, K., Plaschke, J., Tixier, M. H., Leroy, P. and Ganal, M. W. 1998. A microsatellite map of wheat. Genetics, 149: 2007-2023.
Safari, S., Ashraf Mehrabi, A. and Safari, S. 2013. Efficiency of RAPD and ISSR markers in assessment of genetic diversity in Brassica napus genotypesh. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5: 273-279.
Sicard, D., Nanni, L., Porfiri, O., Bulfon, D. and Papa, R. 2005. Genetic diversity of Phaseolus vulgaris L. and P. coccineus L. landraces in central Italy. Plant Breeding, 124(5): 464-472.
Talebi, R., Haghnazari, A. and Tabatabaei, I. 2010. Assessment of genetic variation within international collection of Brassica rapa genotypes using inter simple sequence repeat DNA markers. Biharean Biologist, 4(2): 145-151.
Wang, X., Zhao, F., Hu, Z., Critchley, A. T., Morrell, S. L. and Duan, D. 2008. Inter simple sequence repeat (ISSR) analysis of genetic variation of Chonadrus crispus populations from North Atlantic. Aquatic Botany, 88: 154-159.