بررسی همراهی گونه‌های ویروسی مختلف با بیماری موزائیک انجیر در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد پژوهش، بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران

4 ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ، تهران

چکیده

بیماری موزائیک انجیر مهم‌ترین بیماری خسارت زا در انجیر است و چندین ویروس از خانواده‌های مختلف با ژنوم از نوع آر.ان.ای (RNA) و دی.ان.ای (DNA) در آن نقش دارند. در این تحقیق حضور مهم‌ترین ویروس­های با ژنوم آر.ان.ای دخیل در بیماری شامل Fig mosaic virus (FMV)، Fig latent virus-1 (FLV-1)،Fig cryptic virus (FCV) ، Fig fleck-associated virus (FFKaV)، Fig leaf mottle associated virus-1 (FLMaV-1)، Fig leaf mottle associated virus-2 (FLMaV-2)، Fig leaf mottle associated virus-3 (FLMaV-3) و Fig mild mottle associated virus (FMMaV) در انجیرکاری‌های مختلف کشور موردبررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری‌ها از 14 استان انجام شد و شامل 611 نمونه برگی دارای علائم موزائیکی بود. پس از استخراج آر.ان.ای دو رشته‌ای با ستون سلولزی، سی.دی.ان.ای (cDNA) با استفاده از آغازگر تصادفی ساخته شد. واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز برای هرکدام از این ویروس‌ها با آغازگر اختصاصی مربوط به هر ویروس انجام گرفت. درنهایت بعد از مشخص شدن مناطق آلوده، آلودگی‌های مخلوط بین خانواده‌های مختلف ویروسی موردبررسی و FMV مشخص شد. نتایج حاکی از وجود آلودگی در تمام استان‌های موردمطالعه بود و هم‌چنین بیش از نیمی از نمونه‌های جمع‌آوری شده حداقل به یکی از ویروس‌ها آلوده بودند. بعضی از ویروس‌ها مانند FMV نیز در بعضی از مناطق مثل استان فارس ردیابی نشد. بیش‌ترین میزان آلودگی مربوط به FMV و FFKaV با 7/34 و 2/14 درصد و کم‌ترین مربوط به FMMaV با 4/4 درصد آلودگی بود. بیش‌ترین میزان آلودگی مخلوط مربوط به حضور FMV با اعضاء خانواده Closteroviridae بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Association of Different Virus Species with Fig Mosaic Disease in Iran

نویسندگان [English]

  • Athar Alishiri 1
  • Farshad Rakhshandehroo 2
  • Gholamreza Salehi Jouzani 3
  • Masoud Shams Bakhsh 4
1 PhD Student, Department of Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Pathology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Microbial Biotechnology, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj , Iran
4 Associate Professor, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Fig mosaic disease which is known as one of the most important impacting viral diseases of fig, is caused by several DNA and RNA viruses belonging to the different genera and families. The objective of the present study was to evaluate the presence of the most important RNA viral agents causing the disease including: Fig mosaic virus (FMV), Fig latent virus-1 (FLV-1), Fig cryptic virus (FCV), Fig fleck-associated virus (FFKaV), Fig leaf mottle associated virus-1 (FLMaV-1), Fig leaf mottle associated virus-2 (FLMaV-2), Fig leaf mottle associated virus-3 (FLMaV-3) and Fig mild mottle associated virus (FMMaV) in different fig cultivations of the country. Sample collection was done from 14 provinces and 611 symptomatic fig leaves. The cDNA of the samples was synthesized using the isolated dsRNAs with cellulose column and random primer. The molecular identification was performed using PCR and specific primers for each virus. After characterization of the infected regions, the results of identification of mixed infections by different viruses showed that the FMV. The results indicated that all of the studied provinces and more than half of the collected samples are infected with at least one of the viruses. Some of the viruses such as FMV were not detected in certain visited regions such as Fars province. The FMV and FFKaV with infection rates of 34.7% and 14.2% and FMMaV with 4.4% showed the highest and lowest infection rates, respectively. The highest level of the mixed infection was observed for FMV and the members of the Closteroviridae family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fig mosaic disease
  • Fig mosaic virus
  • Mixed infection
  • RNA viruses
Adams, M. J. and Carstens, E. B. 2012. Ratification vote on taxonomic proposals to the International Committee on Taxonomy of Viruses. Archives of Virology, 157(7): 1411-1422.
Adams, M. J., Lefkowitz, E. J., King, A. M. Q., Harrach, B., Harrison, R. L., Knowles, N. J., Kropinski, A. M., Krupovic, M., Kuhn, J. H., Mushegian, A. R., Nibert, M., Sabanadzovic, S., Sanfacon, H., Siddell, S. G., Siimmonds, P., Varsani, A., Zerbini, F. M., Gorbalenya, A. E. and Davison, A. J. 2017. Changes to taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses. Archives of Virology, 162(8): 2505-2538.
Alimoradian, M. R., Rakhshandehroo, F. and Shams-bakhsh, M. 2014. First record of Fig badnavirus-1 in fig trees in Iran. Journal of Plant Pathology, 96: S4.124.
Alimoradian, M. R., Rakhshandehroo, F. and Shams-bakhsh, M. 2016. Prevalence and phylogenetic analysis of Fig mosaic virus and Fig badnavirus-1 in Iran. Journal of Plant Protection Research, 56(2): 122-127.
Alishiri, A., Rakhshandehroo, F., Salehi Jouzani, G. H. and Shams-bakhsh, M. 2018. First report of Fig mild mottle-associated virus (FMMaV) in Iran. Journal of plant pathology, doi.org/10.1007/s42161-018-0025-y.
Amiri Mazhar, M. 2012. Molecular and biological characterization and distribution of Fig mosaic virus in Iran. Ph.D Thesis. College of Agriculture. Shiraz University. Shiraz, Iran.
Bayoudh, C., Elair, M., Labidi, R., Majdoub, A., Mahfoudhi, N. and Mars, M. 2017. Efficacy of tissue culture in virus elimination from caprifig and female fig varieties (Ficus carica L.). Journal of Plant Pathology, 33: 288-295.
Caglayan, K., Serce, C. U., Barutcu, E., Kaya, K., Medina, V. and Gazel, M. 2010. Comparison by sequence-based and electron microscopic analyses of Fig mosaic virus isolates obtained from field and experimentally inoculated fig plants. Plant Disease, 94: 1448-1452.
Danesh-Amuz, S., Rakhshandehroo, F., Rezaee, S. and Elbeaino, T. 2013. Occurrence of Fig leaf mottle-associated virus 2 in Iran. Journal of Plant Pathology, 95: S3.663.
Danesh-Amuz, S., Rakhshandehroo, F. and Rezaee, S. 2014. Prevalence and genetic diversity of Fig mosaic virus isolates infecting fig tree in Iran. Acta Virology, 58(3): 245-252.
Elbeaino, T., Digiaro, M., De Stradis, A. and Martelli, G. P. 2006. Partial characterization of a Closterovirus associated with a chlorotic mottling of fig. Journal of Plant Pathology, 88: 187-192.
Elbeaino, T., Digiaro, M., De Stradis, A. and Martelli, G. P. 2007. Identification of a second member of the family Closteroviridae in mosaic-diseased figs. Journal of Plant Pathology, 89: 119-124.
Elbeaino, T., Heinoun, K., Digiaro, M. and Martelli, G. P. 2010. Fig mild mottle-associated virus, a novel Closterovirus infecting fig. Journal of Plant Pathology, 92: 165-172.
Elbeaino, T., Digiaro, M. and Martelli, G. P. 2011a. The complete sequence of Fig fleck-associated virus, a novel Tymoviridae member infecting fig. Virus Reserch, 161: 198-202.
Elbeaino, T., Abou Kubaa, R., Digiaro, M., Minafra, A. and Martelli, G. P. 2011b. The complete nucleotide sequence and genome organization of Fig cryptic virus, a novel bipartite dsRNA virus infecting fig, widely distributed in the Mediterranean basin. Virus Genes, 42: 415-421.
Elbeaino, T., Digiaro, M. and Martelli, G. P. 2012. RNA-5 and -6, two additional negative-sense RNA segments associated with Fig mosaic virus. Journal of Plant Pathology, 94(2): 421-425.
Elci, E., Serce, C. U., Gazel, M. and Caglayan, K. 2012. Molecular detection and comparative sequence analysis of viruses infecting fig trees in Turkey. Journal of Phytopathology, 160: 418-423.
FAO, 2014. FAO FAOSTAT. Preliminary 2011 Production Data. Statistical Data. Internet Resource: http://www.faostat.fao.org.
Ghabrial, S. A., Ochoa, W. F., Baker, T. S. and Nibert, M. L. 2008. Partitiviruses: general features. In: Mahy, B. W. J. and Van Regenmortel, M. H. V. (eds) Encyclopedia of Virology, 3rd edn. Oxford, UK, Elsevier, pp 68-75.
Gattoni, G., Minafra, A., Castellano, M. A., De Stradis, A., Boscia, D., Elbeaino, T., Digiaro, M. and Martelli, G. P. 2009. Some properties of Fig latent virus 1, a new member of the family Flexiviridae. Journal of Plant Pathology, 91: 543-552.
Ishikawa, K., Maejima, K., Komatsu, K., Kitazawa, Y., Hashimoto, M., Takata, D., Yamaji, Y. and Namba, S. 2012. Identification and characterization of two novel genomic RNA segments of Fig mosaic virus, RNA5 and RNA6. Journal of General Virology, 93: 1612-1619.
Laney, A. G., Hassan, M. and Tzanetakis, I. E. 2012. An integrated Badnavirus is prevalent in fig germplasm. Phytopathology, 102: 1182-1189.
Norozian, E., Rakhshandehroo, F. and Shams-bakhsh, M. 2014. Presence of Fig leaf mottle- associated virus 3 in an Iranian fig orchard. Journal of Plant Pathology, 96: S4.131.
Nouri Ale-Agha, G. and Rakhshandehroo, F. 2014. Detection and molecular variability of Fig fleck-associated virus and Fig cryptic virus in Iran. Journal of Phytopathology, 162: 417-425.
Sambrook, J. and Russell, D. W. 2001. Molecular cloning: a laboratory manual, 3rd ed, cold spring harbor laboratory press, New York.
Shahmirzaie, M., Rakhshandehroo, F., Zamanizadeh, H. R., Elbeaino, T. and Martelli, G. P. 2010. First report of Fig mosaic virus from fig trees in Iran. Journal of Plant Pathology, 92(4, Supplement): 120.
Shahmirzaie, M., Rakhshandehroo, F., Zamanizadeh, H. R. and Elbeaino, T. 2012. Current status of fig mosaic disease in Iran. Journal of Phytopathology, 160: 324-330.
Tzanetakis, I. E., Laney, A. G., Keller, K. E. and Martin, R. R. 2010. New viruses found in fig exhibiting mosaic symptoms. 21st International Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops. Julius-Ku¨hn-Archiv, 427.
Valverde, R. A., Nameth, S. T. and Jordan, R. L. 1990. Analysis of double- stranded RNA for plant virus diagnosis. Plant Diseases, 74: 255-258.
Walia, J. J., Salem, N. M. and Falk, B. W. 2009. Partial sequence and survey analysis identify a multipartite, negative-sense RNA virus associated with fig mosaic. Plant Diseases, 93: 4-10.
Wang, L., Lv, X., Zhai, Y., Fu, S., Wang, D., Rayner, S., Tang, Q. and Liang, G. 2012. Genomic characterization of a novel virus of the family Tymoviridae isolated from mosquitoes. PLoS ONE, 7(7): e39845. doi:10.1371/journal.pone.0039845.
Watson, L. and Dallwitz, M. J. 2004. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification and information retrieval. Available in http://delta-intkey.com [20 May, 2010].